Kompetansemål

Under følger kompetansemål Sex og Politikk mener er relevante til undervisning om seksualitet. Disse er basert på mål oppgitt i Utdanningsdirektoratets ressurshefte "Kjønn og seksualitet". I tillegg til konkrete mål i naturfag, samfunnsfag, kristendom, religion, livsyn og etikk (KRLE) og norsk gir den generelle delen av læreplanverket flere invitasjoner til å tematisere kjønn og seksualitet i undervisningen.


Kompetansemål etter 2. årstrinn

Naturfag:
Kropp og helse

 • sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen
 • samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp
Norsk:
Muntlig kommunikasjon
 • sette ord på egne følelser og meninger

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Naturfag:
Kropp og helse
 • beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp
 • observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse
Samfunnsfag:
Historie
 • finne informasjon om og presentere egen familie for en til to menneskealdrer siden og fortelle om hvordan levemåte, levekår og kjønnsroller har endret seg
Samfunnskunnskap
 • samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien
 • gi eksempler på rettigheter barn har, og ulike forventninger jenter og gutter møter i hverdagen, og samtale om hvordan forventningene kan oppleves
 • samtale om tema knyttet til seksualitet, grensesetting, vold og respekt
 • lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker og forklare konsekvenser ved å bryte normene
 • drøfte oppfatninger av rettferdighet og likeverd

KRLE:
Filosofi og etikk

 • samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn
 • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis
 • gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis
 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett
Norsk:
Språk, litteratur og kultur
 • forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Naturfag:
Kropp og helse
 • beskrive utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen
 • forklare hva som skjer under puberteten og snakke om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering
Samfunnsfag:
Historie
 • beskrive utviklingen i levekårene for kvinner og menn og fremveksten av likestilling i Norge
Samfunnskunnskap
 • snakke om kjærlighet og respekt, variasjon i seksuell orientering, samliv og familie og diskutere konsekvenser av manglende respekt for ulikhet
 • beskrive roller i egen hverdag og undersøke og snakke om forventninger som knytter seg til disse rollene
 • gi eksempler på hvordan kjønnsroller og seksualitet blir fremstilt i ulike medium og diskutere de ulike forventningene det kan skape
 • gjøre greie for hvilke muligheter, plikter og rettigheter barn og unge har til medvirkning
KRLE:
Filosofi og etikk
 • samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene
 • samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet
 • samtale om filosofi, religion og livssyn som grunnlag for etisk tenkning og kunne drøfte noen moralske forbilder fra fortid og nåtid
 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem

Norsk:
Muntlig kommunikasjon
 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
Språk, litteratur og kultur
 • gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Naturfag:
Kropp og helse
 • beskrive kort fosterutviklingen og hvordan en fødsel foregår
 • formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort
 • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges
Samfunnsfag:
Utforskeren
 • skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger
Historie
 • drøfte idealer om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv
 • drøfte viktige forandringer i samfunnet i nyere tid og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye forandringer
Geografi
 • sammenligne størrelse, struktur og vekst i befolkninger og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyere tid
Samfunnskunnskap
 • gjøre greie for hovedprinsippene i FN-pakten, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjoner, blant annet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, vise hvordan de kommer til syne i lovverk, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettigheter
 • gi eksempler på hvordan oppfatninger om forholdet mellom kjærlighet og seksualitet kan variere i og mellom kulturer
 • analysere kjønnsroller i skildringer av seksualitet og forklare forskjellen på ønsket seksuell kontakt og seksuelle overgrep
 • gjøre greie for begrepene holdninger, fordommer og rasisme og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirket, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme
 • gi eksempler på og diskutere kulturelle variasjoner og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn

KRLE:
Filosofi og etikk
 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur
Norsk:
Språk, litteratur og kultur
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende

Engelsk:
Muntlig kommunikasjon

 • vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker