Mål og strategier

Sex og Politikk har i over 40 år vært en engasjert rettighetsorganisasjon for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt.

Sex og Politikks arbeid er basert på menneskerettighetsprinsipper, og tar utgangspunkt i følgende verdier:
  • Seksuell helse og rettigheter er grunnleggende for et menneskes fysiske, psykiske og sosiale velvære.
  • Enhver har rett til verdighet, seksuell autonomi og kroppslig integritet.
  • Enhver har rett på tilgang til tjenester av høy kvalitet og allsidig undervisning om seksuell helse.
Viktige fokusområder for Sex og Politikk er FNs Tusenårsmål 3, 4, 5 og 6 samt ungdommer og andre marginaliserte gruppers behov.

Sex og Politikk ønsker å bidra til foranding og har som målsetting at Norge ikke bare må videreutvikle sin nasjonale seksualpolitikk, men også stimulerer til økt SRHR-aktivitet internasjonalt, via utviklingspolitiske prioriteringer og andre internasjonale samarbeidsprosjekter.

Sex og Politikk ønsker å være en pådriver for at SRHR forblir et tema i den offentlige debatten. Vi mener dette er et svært viktig felt for styring av kvinners rettigheter og arbeid for likestilling og fattigdomsreduksjon internasjonalt.

Sex og Politikk vil også utøve sin vokterrolle ved å påse at myndinghetene opprettholder sine forpliktelser til tusenårsmålene, og særlig når det gjelder tusenårsmål 5 - redusere svangerskapsrelatert dødelighet (5 a) og sikre universell tilgang til reproduktive helsetjenester (5 b).


Internasjonalt fokus:

Sex og Politikk mener det er svært viktig at Norge fortsetter å være en pådriver for å utvikle bedre helsetilbud og ivareta rettigheter knyttet til seksualitet og reproduktivitet i Sør.

Dette arbeidet er viktig for å oppnå økt likestilling mellom kvinner og menn, og kvinners mulighet for å bestemme over egen kropp.

Sex og Politikk fokuserer særlig på de følgende tematiske kjerneområder innenfor seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Sør:
• Svangerskapsrelatert dødelighet og unge mødre
• Tilgang på prevensjon
• Tilgang til selvbestemt, legal og trygg abort
• Seksualundervisning, særlig for ungdom
• Hiv og aids


Nasjonalt fokus:

Siden oppstarten har Sex og Politikk hatt en pådriverrolle i arbeidet med å fremme selvbestemt abort, god seksualundervisning, prevensjonsundervisning og sikre trygg prevensjon i Norge.

Sex og Politikk arbeider videre for å sikre tilgang til seksuell helse og rettigheter for alle mennesker som bor i Norge ved å:
• Øke den allmenne bevisstheten om seksuell helse og rettigheter, og fremme positive holdninger til seksualitet
• Fremme helhetlig undervisning om seksualitet for barn og ungdom
• Arbeide for en relevant lovgivning og en målrettet politikk for seksuell helse og rettigheter, spesielt for unge mennesker og andre marginaliserte grupper.