Arbeidsområder

Sentralt i Sex og Politikks arbeid står 'The Five A's', eller 'De Fem A'ene', som beskrevet av IPPF:

Abortion (Trygg og lovlig abort)
Access (Tilgjengelighet)
Adolescents (Ungdom)
Advocacy (Påvirkningsarbeid)
AIDS/HIV (aids/hiv, og Seksuelt Overførbare Infeksjoner)

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler mange komplekse og utfordrende områder, også utover disse arbeidsområdene. Disse kan du lese mer om i International Planned Parenthood Federations erklæring om seksuelle rettigheter; Sexual Rights: An IPFF Declaration.

Sex og Politikk har også utarbeidet to norske versjon av erklæringen, en kortversjon og en fullstendig versjon.


Trygg og lovlig abort (Abortion)

Hovedmål

At abort er lovlig, trygt og tilgjengelig for alle kvinner (i Norge og ellers i verden).

Målsetting 1

Fremme lik tilgang til trygg og legal abort (i Norge og ellers i verden).

Strategier

• Arbeide for alle kvinners rett til lik tilgang til trygge, legale og økonomisk overkommelige aborter, inkludert rådgivning før og etter.
• Identifisere og utarbeide dokumentasjon om grupper av kvinner som ikke har tilgang til trygge og legale aborter i Norge.
• Identifisere og etablere kontakt med potensielle allierte for å fremme lik tilgang til abort.
• Arbeide for endret lovgivning der tilgangen til legal abort er begrenset.
• Arbeide for bedret tilgang der det er legalt.


Tilgjengelighet (Access)

Hovedmål

At alle mennesker skal kunne utøve sine seksuelle rettigheter og har adekvat tilgang til informasjon, opplysning og tjenester av høy kvalitet.

Målsetting 1

Å fremme en positiv holdning til seksualitet i befolkningen.

Strategier

• Fremme en positiv holdning til seksualitet i media og blant ungdom ved å samarbeide med ungdomsorganisasjoner og journalister.
• Øke organisasjonens evne til å fungere som en pålitelig kilde til informasjon om seksuell helse og rettigheter.
• Etablere Sex og Politikk som en pålitelig kilde til informasjon om seksuell helse og rettigheter overfor media og publikum generelt.

Målsetting 2

Øke tilgjengeligheten til og kvaliteten på informasjonen til marginaliserte grupper.

Strategier

• Identifisere organisasjoner som arbeider med og for marginaliserte grupper.
• Øke disse organisasjonenes bevissthet om spørsmål knyttet til seksuell helse og rettigheter.
• Identifisere den informasjonen som er tilgjengelig for disse gruppene, og sørge for at informasjonsmangler påpekes (inkludert referanser til våre nettsider).

Målsetting 3

Bedre utdanningen i seksualopplysning for lærere og sosial- og helsepersonell.

Strategier

• Identifisere gode og dårlige praksiser og sikre utviklingen av adekvate retningslinjer for allsidig utdanning i seksualopplysning.
• Fremme seksualopplysning som del av pensum for fremtidige yrkesutøvere i nevnte profesjoner.


Ungdom (Adolescents)

Hovedmål

Å styrke unge menneskers seksuelle rettigheter, samt å gjøre ungdom bevisste på disse rettighetene; at unge mennesker er i stand til å foreta informerte valg og avgjørelser vedrørende sin seksualitet, og å ta konsekvensene av disse valgene.

Målsetting 1

Øke tilgangen til allsidig og helhetlig undervisning om seksualitet til barn og unge

Strategier

• Tilby alle landets grunnskoler Uke Sex. Alle videregående skoler får tilbud om materiell til undervisning om grenser og seksuelle krenkelser
• Mobilisere relevante organisasjoner og pressgrupper til å fremme allsidig undervisning om seksualitet.
• Øke bevisstheten i media om viktigheten av allsidig undervisning om seksualitet.

Målsetting 2

Å styrke ungdoms engasjement i organisasjonen og for dens program.

Strategier

• Stimulere ungdom til deltakelse i organisasjonen og engasjement for dens program, og opprette et ungdomsråd som fungerer som en referansegruppe.
• Identifisere og samarbeide med relevante ungdomsorganisasjoner.
• Sørge for at det blir arrangert informative og motiverende arrangementer for ungdom.

Målsetting 3

Å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på ungdomsvennlige tjenester.

Strategier

• Gjøre politikere og myndigheter oppmerksomme på behovet for bedret tilgang til ungdomsvennlige tjenester.
• Støtte helsearbeidere, institusjoner og organisasjoner som arbeider for mer ungdomsvennlige tjenester.


Påvirkningsarbeid (Advocacy)

Hovedmål

Bred politisk og økonomisk støtte til arbeid for seksuell helse og rettigheter nasjonalt og internasjonalt.

Målsetting 1

Styrke båndene mellom aktørene innenfor arbeidet med å fremme seksuell helse og rettigheter i Norge, med tanke på koordinert samarbeid om alle spørsmål knyttet til dette.

Strategier

• Identifisere hvem som gjør hva innen arbeidet for seksuell helse og rettigheter, og hvilke prosjekter som støttes av hvem.
• Ta initiativ til å etablere en plattform eller en arena som samler potensielle allierte og andre aktører innenfor feltet.

Målsetting 2

Arbeide for en sterk handlingsplan og lovgivning for å fremme seksuell helse og rettigheter.

Strategier

• Ta initiativ til å samle informasjon og data relatert til seksuell helse og rettigheter i Norge.
• Stimulere til og konsolidere støtten fra myndigheter og politikere, inkludert unge parlamentarikere.

Målsetting 3

Arbeide for at seksuell helse og rettigheter blir høyt prioritert på den internasjonale utviklingspolitiske dagsorden.

Strategier

• Fungere som kontaktledd mellom Stortingets tverrpolitiske nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og relevante internasjonale aktører.
• Arbeide for at seksuell helse og rettigheter blir høyt prioritert på den internasjonale utviklingspolitiske dagsorden i Norge.


SOI (seksuelt overførbare infeksjoner), hiv og aids (Aids)

Hovedmål

Redusere antall hiv/aids- og SOI-smittede, og iverata de berørtes menneskerettigheter.

Målsetting 1

Styrke bevisstheten, både i vårt eget og i andre aktørers arbeid, om sammenhengen mellom seksuell helse og rettigheter på den ene siden hiv/aids og SOI på den andre.

Strategier

• Identifisere grupper og organisasjoner som arbeider med hiv/aids og SOI.
• Fremme samarbeid mellom grupper og dele kunnskaper om sammenhenger mellom SOI og hiv/aids.

Målsetting 2

Øke folks bevissthet om farene ved usikker sex.

Strategier

• Øke ungdoms bevissthet om hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.
• Fremme sikker sex blant alle grupper i samfunnet.
• Kjempe for hiv/aids- og SOI-smittedes rettigheter