Opprop: Norsk sivilsamfunn ber Norge øke støtten til SRHR

23. januar signerte President Trump en utvidet versjon av den såkalte «munnkurvregelen», The Mexico
City Policy. Organisasjonene som rammes av The Mexico City Policy er, ikke overraskende, de samme
som tilbyr nødvendige seksuelle og reproduktive helsetjenester, og som informerer om seksuelle og
reproduktive rettigheter. Når den økonomiske støtten til slike organisasjoner reduseres dramatisk har
det store ringvirkninger.

The Mexico City Policy er en kondisjonalitet for å motta helserettet bistand fra amerikanske
myndigheter. Den pålegger alle utenlandske organisasjoner å undertegne på at de ikke gir
aborttjenester, informerer om eller henviser til abort eller driver påvirkningsarbeid for abort, selv om
de bruker andre eller egne midler til dette arbeidet. De som ikke undertegner, og lar seg kneble, vil
heller ikke kunne motta støtte til annet helserelatert arbeid.

Vi vet av erfaring fra tidligere perioder hvor regelen har vært i bruk, at den vil få store negative
konsekvenser når det gjelder kvinners rettigheter, tilgang til helseinformasjon, behandling og særlig
tilgang til prevensjonsmidler og trygg abort.Overalt i verden vil det først og fremst være unge og fattige
kvinner som rammes av «munnkurvregelen», og som risikerer alvorlige helseskader og død fordi de
ikke lenger får nødvendig informasjon, prevensjonsmidler eller medisinsk oppfølging i forbindelse med
graviditet og fødsel. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har estimert at det hver dag dør rundt 830
kvinner av svangerskapsrelaterte årsaker som kunne vært unngått. 99% av alle svangerskapsrelaterte
dødsfall skjer i utviklingsland. Hvert år gjennomføres rundt 22 millioner utrygge aborter. Dette er en
av de viktigste svangerskapsrelaterte dødsårsakene.

Utvidelsen til å gjelde all helsebistand gjør at det i verste fall vil dreie seg om mellom 14 og 16 ganger
så mye penger, enn om regelen kun gjaldt familieplanlegging, slik regelen har vært praktisert tidligere.
Dette vil kunne få store konsekvenser også for generelt arbeid knyttet til mødre- og barnehelse, langt
utover arbeid spesifikt knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Framgangen
verden de siste årene har sett med nedgang i mødre- og barnedødelighet står i fare for å stoppe opp.
Gode resultater oppnådd etter lang innsats for å styrke disse grunnleggende rettighetene som Norge
har vært med å fremme, settes nå på spill.

The Mexico City Policy er ikke bare en trussel mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR),
men er en direkte trussel mot ytringsfriheten, i og med at den reduserer mulighetene for lokalt
sivilsamfunn til å delta aktivt i samfunnsdebatten. Å kreve at sivilsamfunnsorganisasjoner skal signere
og etterkomme The Mexico City Policy, innebærer en munnkurv mot å kunne snakke om og jobbe for
kvinners rett til helse. Derfor er dette også en prinsippsak om ytringsfrihet.

Internasjonalt er International Planned Parenthood Federation (IPPF) den største organisasjonen som
arbeider for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, med medlemsorganisasjoner i 170 land. IPPF
vil ikke signere «munnkurvregelen». Dette betyr en reduksjon på USD 100 millioner. Enkelte av
medlemsorganisasjonene risikerer å miste opptil 60% av sine inntekter. Dette er penger som brukes til
familieplanlegging og hiv-relaterte helsetjenester for de mest marginaliserte gruppene i samfunnet. I
praksis er dette midler som kunne ha forebygget 4,8 millioner uønskede graviditeter, 1,8 millioner
aborter og 20 000 svangerskapsrelaterte dødsfall.

Undersøkelser fra Stanford University1 har vist at forrige gang The Mexico City Policy gjaldt, under
George W. Bush, førte det til økning i antall aborter i Afrika sør for Sahara. Et eksempel er fra IPPF
Ghana (PPAG) som i den perioden måtte stenge en rekke klinikker, noe som resulterte i en økning i
uønskede graviditeter og en sterk økning i etter-abort pleie.

Vi vet at norske myndigheter deler vår bekymring, og vi er glade for at Utenriksministeren allerede har
uttalt at innsatsen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter skal styrkes.
Globalt er Norges rolle som forkjemper for disse rettighetene svært viktig, da de er under økende press
internasjonalt. Sammen med et lite knippe likesinnede land har Norge vært en viktig bidragsyter til å
styrke tjenesteleveranser, pådriverarbeid og kartlegging av seksuell og reproduktiv helsetjenester og
rettigheter. Norge har i flere år støttet noen av de få internasjonale aktørene som arbeider effektivt
for tilgang til trygg og lovlig abort. Støtten til internasjonale organisasjoner som driver både tjenester
og pådriverarbeid er redusert med 48% i perioden 2014 til 20162.

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 globale bærekraftsmål for de neste 15 årene. Norge var en av
pådriverne for at likestilling og kvinners rettigheter skulle bli prioritert. To av delmålene inkluderer å
redusere svangerskapsrelatert dødelighet til færre enn 70 kvinner per 100.000 levendefødte barn
innen 2030, og å sikre lik tilgang til seksuell og reproduktiv helsetjenester, prevensjon og informasjon.
Trumps gjeninnføring av «munnkurvregelen» betyr i realiteten at USA nå svekker innsatsen for å nå
bærekraftsmålene. Derfor bør andre land, inkludert Norge, øke den økonomiske støtten til
organisasjonene og aktørene som gjennomfører globale familieplanleggingsprogram, og fortsette å
være en uredd forkjemper for kvinners rett til å bestemme over eget liv, egen kropp og egen helse,
inkludert kvinners rett til trygg og lovlig abort.

 Vi ber Norge øke støtten til SRHR. Dette bør være bevilgninger som strekker seg over flere år,
og ikke kun en ekstra bevilgning for 2017 da konsekvensene vil være langvarige. Innsatsen må
økes i multinasjonale kanaler, til internasjonale organisasjoner og i sivilsamfunnskanaler.
 Vi ber Norge sørge for at utgangspunktet for å øke støtten ikke måles mot 2016 nivå, da
bevilgninger dette året bar preg av reduksjoner både til FN organisasjoner og andre som jobber
med reproduktiv helse
 Vi ber Norge bruke sin innflytelse i strategisk viktige styrer, posisjoner og fora til å løfte og
vektlegge SRHR og retten til trygg og lovlig abort.
 Vi ber Norge fortsette å jobbe tett sammen med likesinnede land for å løfte det økonomiske
og politiske arbeidet for SRHR.
 Vi ber Norge delta på «She Decides» konferansen i Brussel den 2. mars med
Utenriksministeren for å ta på alvor en styrket politisk og økonomisk innsats

Les oppropet her.


Sex og Politikk, 20 februar 2017