Arkiv 2011

Februar 2011:

Økt innsats mot hiv og aids i Oslo

Marianne Borgen, representant i Helse- og sosialkomiteen og ordførerkandidat for SV, ønsker økt innsats mot hiv og aids i Oslo.

Oslo er det stedet i landet med desidert høyest smitte per innbygger. I de nye tallene som publiseres av folkehelseinstituttet for 2010, viser at antall nysmittede holder seg jevnt og høyt.

Menn som har sex med menn, asylsøkere, migranter, sprøytebrukere og prostituerte er alle i risikogruppa, og den ferske ordførerkandidaten har nå et ønske om en mer helhetlig politikk fra bystyret rettet mot hiv og aids.

- Vi trenger dialog med sivilsamfunnet og organisasjoner her i Oslo for å lære og komme med bedre tiltak for å redusere smitte, stigmatisering og diskriminering. 60% av de som blir smittet av hiv i Norge, blir smittet i Oslo. Det forplikter kommunen til å ha et sterkt engasjement både på det forebyggende arbeidet, på helsearbeidet og på det psykososiale arbeidet.

Mange hiv-smittede forteller at de opplever mange fordommer, stigmatisering og diskriminering, sier Marianne Borgen.

I det private forslaget går det frem at Oslo bør danne et lokalt hiv og aids råd etter samme modell som er gjort på det nasjonale nivået.

- Dette er et forslag vi ønsker velkommen. Jeg syntes spesielt forslaget om å opprette et lokalt hiv og aids råd i Oslo er svært spennende. Dette rådet vil kunne bestå av alle typer organisasjoner som jobber med hiv og aids, for eksempel innvandrer-, LHBT-, sexkjøp- og rusmiddelorganisasjoner. Dermed vil dette bli en arena og en kanal direkte fra sivilsamfunnet til kommunen hvor man møtes over en jevnlig basis og diskuterer tiltak og forebyggende arbeid, sier Erik Borchgrevink fra Sex og Politikk.

I forslaget som skal behandles går det også frem at kommunen burde legge opp til støttegrupper for hiv-smittede mødre, en bedre seksualundervisning i osloskolen om hiv og aids og en kartlegging av det psykososiale arbeidet. Helse- og sosialkomiteen vil behandle saken etter nyttår.


_________________________________________________________________________________________________


Uke Sex 2011 - et pilotprosjekt

Med støtte fra Helsedirektoratet starter vår seksualundervisningskampanje, Uke Sex til for fullt, mandag 7. februar.

Målet med tiltaket i Norge er å gi elevene økt kunnskap og handlingskompetanse i forhold til seksualitet, helse og kjærlighet.

I tillegg ønsker vi å tilby undervisere et gratis materiale som består av mange og ulike øvelser som er enkle å bruke i undervisningen.

Fristen for påmelding er fredag 4. mars.

Spent på resultatene

Uke Sex skal være et supplement til skolens egen seksualundervisning i Norge. Det er basert på et dansk konsept, utarbeidet og formidlet av organisasjonen Sex & Samfund i Danmark. Hvert år siden 2008 har de gjennomført undervisningskampanjen, med svært gode tilbakemeldinger fra undervisere. Vi vil i løpet av våren sende et evalueringsskjema til alle påmeldte undervisere. Vi håper de vil gi oss tilbakemeldinger om både Uke Sex materialet og nettstedet for elever og om seksualundervisningen mer generelt. Tilbakemeldingene vil brukes til å forbedre Uke Sex til neste år.

Ca. 30 000 elever påmeldt

Det er vært gledelig at responsen til Uke Sex har vært så stor. Det er kommet over 400 påmeldinger, som utgjør om lag 30 000 elever. Det er både lærere i skolen, helsestasjoner og skolehelsetjenesten som har meldt seg på, og godt over halvparten har oppgitt at de vil benytte materialet i selve kampanjeuka - uke 6.

_________________________________________________________________________________________________

Mars 2011:

Etterlengtet utvalg settes ned for å se på hivparagrafen

Regjeringen og helse- og omsorgsdepartementet har endelig satt ned utvalget som skal se på reguleringen av allmennfarlige smittsomme sykdommer i straffeloven, men som i rettspraksis kun har blitt brukt mot hivpositive.

- Vi må blant annet se på om dagens lovverk diskriminerer hiv-smittede, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Paragraf 155 (som etter nyttår vil være § 237 og § 238) har lenge vært et prioritert område som norske NGOer, sivilsamfunnet og andre aktører har kjempet for å få opp på dagsorden.

Paragrafen som regulerer såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer har i praksis bare vært anvendt ved overføring av eller fare for overføring av hiv-smitte.

At man som hivpositiv kan bli dømt etter den såkalte hivparagrafen har i praksis betydd at man ved ubeskyttet sex, uten å smitte en annen part, fortsatt kan bli dømt fordi man utsatte andre for smitte. Likeledes legges alt ansvar for smitte over på den hivpositive og inget ansvar over på den andre parten med tanke på beskyttelse.

Denne kriminaliseringen av hivpositive har, ifølge UNAIDS (FNs organ for bekjempelse av hiv og aids), ingen forebyggende effekt. Tvert i mot kan denne lovgivningen føre til at færre tester seg og man får dermed en smitteøkning fremfor en reduksjon.

Norge, som er et foregangsland internasjonalt når det gjelder bekjempelse av hiv og aids, taler med to tunger når de på den ene siden har underskrevet UNGASS-deklarasjonen, som fremhever viktigheten av å trappe opp arbeidet mot diskriminering og stigma, og på den andre siden har et lovverk som fører til større stigma og diskriminering her hjemme.

- Vi ser at det norske lovverket blir eksportert til andre land når de utarbeider sitt lovverk og at Norge dermed på mange måter blir en eksportør av stigma og diskriminering. Dette er ikke forenelig med Norge som rettighetsforkjemper i det internasjonale samfunn, sier Erik Borchgrevink i Sex og Politikk.

Utvalgets innstilling vil bety mye for svært mange og vil berøre enkeltindividers livskvalitet. Derfor oppfordrer Sex og Politikk utvalget til å hente inn all relevant informasjon og også bruke kunnskap som foreligger i Norge, men også internasjonalt!

Hvis man ser bort i fra de kliniske argumentene for en slik kriminalisering av hivpositive, må man også se på det psykososiale elementet i en slik lov. Kriminaliseringen er med på å opprettholde og forverre den utbredte diskrimineringen og stigmatiseringen som mange hivpositive sliter med. Skam, skyldfølelse og tabu må sees i sammenheng med denne paragrafen. Hvis vi ønsker et samfunn som kan akseptere hivpositive som likeverdige ressursfulle mennesker trenger vi et rettferdig og ikke-diskriminerende lovverk og rammeverk i bunn som kan hjelpe til å forbedre det på det psykososiale feltet.

Aslak Syse, professor ved Institutt for offentlig rett ved det Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, skal sitte som utvalgets leder frem til deres innstilling til regjeringen den 1.oktober 2012. Syse har lang fartstid og har tidligere ledet en rekke offentlige oppnevnte utvalg.

Bortsett fra Syse selv, sitter følgende personer i utvalget:
 • Skuespiller Kim Fangen, Spydeberg
 • Advokat Jannicke Keller-Flöystad, Bergen
 • Professor Stig Frøland, Oslo
 • Juridisk rådgiver Inger-Lise Hognerud, Oslo
 • Professor Bjørn Helge Hofmann, Lillehammer
 • Overlege Trine Kjus, Lillehammer
 • Sosiolog Bera Ulstein Moseng, Oslo
 • Sosiolog Anne Skjelmerud, Oslo
 • Overlege Øystein Søbstad, Bergen
 • Lovrådgiver Karl Otto Thorheim, Oslo
 • Professor Bente Træen, Tromsø

Du kan laste ned og lese mandatet for utvalget her.

_________________________________________________________________________________________________

April 2011:

Norge inn i FNs kommisjon for befolkning og utvikling


I en pressemelding fra Utenriksdepartementet 29. april ble det kjent at Norge har blitt valgt inn i FNs kommisjon for befolkning og utvikling. FNs økonomiske og sosiale råd stod for valget, hvor Norge, Spania og Malta konkurrerte om to plasser. Spania ble valgt inn i kommisjonen sammen med Norge.

Som skrevet på Utenriksdepartementets side har "FNs kommisjon for befolkning og utvikling har som mandat fra FNs generalforsamling å overvåke, gjennomgå og vurdere gjennomføringen av Handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling (ICPD) i Kairo i 1994."

Kommisjonen fokuserer på seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter, og som medlem av kommisjonen er Norge også opptatt av å fremme seksuelle rettigheter, "både når det gjelder kvinner og menns rett til å bestemme over egen seksualitet og rettigheter for seksuelle minoriteter" som det skrives i pressemeldingen. Sex og Politikk ønsker å fremme nettopp seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og beskjeden om at Norge er valgt inn i kommisjonen er selvfølgelig godt nytt for oss! Utenriksminister Jonas Gahr Støre kommenterte også nyheten og sa at regjeringen ser frem til å spille en aktiv rolle i kommisjonen.

Kommisjonen er også viktig for å definere arbeidet til FNs Befolkningsfond (UNFPA), hvor Norge er tredje største bidragsyter av kjernefinansiering.

Les pressemeldingen fra Utenriksdepartementet her.

_________________________________________________________________________________________________

Norge forsvarer kvinners rett til selvbestemt abort

Norges FN-ambassadør Morten Wetland talte for kvinners rett til selvbestemt abort under FNs kommisjon for befolkning og utvikling som denne uken har foregått i New York.

Årets tema for kommisjonen er fruktbarhet, reproduktiv helse og utvikling. I sitt innlegg forsvarer Norge kvinners rett til selvbestemt abort, i tillegg til å understreke hvor viktig en legalisering av abort er for flere millioner kvinner verden over. Vi i Sex og Politikk berømmer FN-ambassadøren og den norske delegasjonen for å eksplisitt ta opp kvinners rett til selvbestemt abort!

Representanter fra ulike trosretninger har gjort forhandlingene vanskelige, og Norges FN-ambassadør ytret et ønske om at krefter burde forenes "i en human tilnærming for å sikre sunne seksuelle og reproduktive liv". Det blir sett på som problematisk at "misbruk av religioner og ideologier som fører til unødvendig lidelse og til at flere tusen mennesker dør", sa Wetland.

I tillegg til abort, tok Norge også opp rettigheter til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, blant annet ble det sagt at "seksuelle rettigheter er en menneskerett."

I Norges delegasjon er representanter fra Norad, Statens helsetilsyn, Statistisk Sentralbyrå, samt FN-delegasjonen i New York.

Les Norges innlegg her.

_________________________________________________________________________________________________

Nå er det en stund siden dere har mottatt nyheter fra oss! Vi holder jo hjemmesiden vår fortløpende oppdatert, men her kommer en liten oppsummering av våre aktiviteter de siste månedene, samt et lite overblikk på hva som skjer fremover.

Verdens Aidsdag ble markert 1. desember.
Over 30 organisasjoner som arbeider med feltet hiv og aids var representert i teltet på Jernbanetorget. Utover dagen ble Verdens Aidsdag markert på ulike måter: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim var til stede under kampanjen "Skrik for Like Rettigheter". Et kondomshow ble arrangert av produktdesignstudentene ved Høgskolen i Akershus. Politikere fra byrådet og bystyret i Oslo førte en debatt om situasjonen til byens hivpositive. HivNorge hadde også et arrangement på Colour Fantasy. Dagen ble avsluttet med et fakkeltog til Stortinget, hvor en stor laseraidssløyfe for anledningen ble vist på fasaden.

Starten på 2011 har vært hektisk for Sex og Politikk, med to store prosjekt som begge skulle gå av stabelen i februar; kampanjen Uke Sex og morsdagsarrangementet Morsdag på alvor.

Uke Sex
Et av Sex og Politikks strategiske mål er å styrke seksualundervisningen for unge.
Uke Sex er en kampanje hvor gratis materiale tilbys som et supplement til skolenes egen seksualundervisning. Undervisere melder på klassene sine og gjennomfører selv undervisningen, som blant annet inneholder rollespill, dilemmaer, quiz og aktive øvelser. Med Uke Sex ønsker vi å bidra til at unge får økt kunnskap og handlingskompetanse i forhold til seksualitet, helse og kjærlighet. Uke Sex er i 2011 et pilotprosjekt, det at det er gratis og nettbasert gjør at det når ut til mange. Responsen har vært overveldende, med 30.000 elever påmeldt til årets kampanjeuke Uke 6. Vi er veldig spente på tilbakemeldingene som skal brukes til å gjøre Uke Sex enda bedre i 2012.

Morsdag på alvor ble arrangert 10. februar ved Nobels Fredssenter.
Sex og Politikk ønsket med dette arrangementet å sette fokus på globale helseforskjeller mellom kvinner, og da særlig svangerskapsrelatert dødelighet. I samarbeid med FNs befolkningsfond (UNFPA) og Utenriksdepartementet ble det holdt en debatt med intet mindre enn UNFPAs nye Eksekutivdirektør Dr. Babtunde Osotimehin, sammen med statssekretær Ingrid Fiskaa og lederen av FOKUS, Gro Lindstad. Tema for debatten var "No woman should die giving life. How can we improve maternal health in the developing world?". De unges rolle ble fremhevet som svært viktig når vi nå snart står ovenfor en befolkning på 7 milliarder. Valgfrihet og likestilling var viktige stikkord, og FN-toppen mener en investering i verdens unge vil få flere land på rett vei når det gjelder økt økonomisk vekst og rettferdig utvikling. Fotoutstillingen CONGO/WOMEN ble så projisert på fasaden av Nobels Fredssenter. CONGO/WOMEN viser bilder av kvinners situasjon i DR Kongo, et land preget av konflikter og fattigdom. For å se utstillingen, følg denne linken: http://www.youtube.com/watch?v=cYCd5de6j-M. Det ble et flott arrangement, og vi kan trygt si at vår litt annerledes markering av årets morsdag ble en suksess. Sex og Politikk håper at også morsdagsarrangementet, i likhet med Uke Sex, skal bli et årlig arrangement.

FNs Kvinnekommisjon 2011
Både fungerende daglig leder Anja Sletten og prosjektleder Gry Stordahl deltok på FNs Kvinnekommisjon (CSW) 2011 i New York. Gry skrev, sammen med Grete Hauge fra Kirkerådets utvalg for kjønn og likestilling og Tina Nordstrøm fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) en blogg under oppholdet i New York, og den kan leses ved å følge linken under: http://www.fokuskvinner.no/no/Forsiden/FOKUSblogg/FOKUSblikk-pa-FNs-Kvinnekommisjon/

Studietur med IPPF
Anja har også vært på studietur sammen med IPPF (International Planned Parenthood Federation) til Etiopia. Sex og Politikk inviterte medlemmer av det tverrpolitiske uformelle Stortingsnettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og total takket fire politikere fra de tre partiene Ap, Sp og Frp ja til å bli med. I Etiopia var IPPFs medlemsorganisasjon Family Guidance Association of Ethiopia (FGAE) vertskap. FGAE hadde satt opp et svært tett og innholdsrikt program med en rekke interessante møter; deltakerne fikk blant annet et møte med den etiopiske sosialkomiteen i Parlamentet, den etiopiske helseministeren og UNFPAs kontor i Addis Abeba. Sykehus og klinikker som Ghandi Memorial Hospital og det private Fistula sykehuset i Addis Abeba ble også besøkt, i tillegg til FGAEs egne klinikker, både i Addis Abeba og i byen Adama. Målsetningen med turen var å gi politikere en mulighet til å lære mer om viktigheten av SRHR relaterte tiltak i utviklingsland og å synliggjøre viktigheten av å opprettholde SRHR som et prioritert område i bistandspolitikken. For de besøkende ble det en svært lærerik og vellykket tur, og det var inspirerende å få innblikk i arbeidet FGAE utfører på sine klinikker.


Seksualpolitikk er alltid dagsaktuelt
-
og man ser mange eksempler på internasjonalt på et press mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Et nylig eksempel er Tea Party-bevegelsen hvor konservative politikere gjorde det godt i mellomvalget og også rettigheter internasjonalt rundt selvbestemt abort som stadig er under press. Sex og Politikk ønsker sammen med samarbeidspartnere å sette fokus på disse internasjonale seksualpolitiske spørsmålene i et seminar som skal avholdes i løpet av våren.

Det var alt for denne gang! Og frem til neste gang; husk at vår nettside holdes oppdatert.

Hilsen alle oss i Sex og Politikk!

_________________________________________________________________________________________________

Mai 2011:

Kronikk i Dagsavisen: "Grenseløs abortkrig"

Skrevet av: Anneli Rønes, 25.05.2011

Kronikken "Grenseløs abortkrig" ble publisert i Dagsavisen i dag. Den er et samarbeid mellom organisasjonene som var med på å arrangere en debatt holdt på Litteraturhuset i går, FOKUS - Forum for kvinner og utvikling, Sex og Politikk, Amnesty International Norge og UiOs senter for tverrfaglig kjønnsforskning, samt professor Carole Joffe og Barrie Thorne, og Anne Bitsch, politisk redaktør i Fett.

Debatten, med overskriften "Contemporary Sexual Politics: The US Abortion Wars Going Global?", hadde veldig godt oppmøte, og det ble en interessant kveld med gode samtaler, både under debatten og etter. Vi håper både debatten og kronikken kan være med på å sette fokus på abortdebatten i USA og resten av verden.

Les kronikken
her.

_________________________________________________________________________________________________

Verdens vaksinedag- 30 år med aids

18. mai 2011-- I 1981 ble Aids for føst gang oppdaget og beskrevet i en kort artikkel i tidskriftet «Morbidity and Mortalty weekly report» publisert av det amerikanske senteret for smittevern og beskyttelse.
De siste 30 årene har vi i forferdelse sett på at hiv har spredt seg
rundt i verden. 60 millioner har siden 1981 blitt smittet av hiv og
nesten 30 millioner liv har gått tapt. Man kommer en lang vei med
behandling av hiv smittede, men dette har blitt gjort mulig på grunn av forskning på hiv som har resultert i en lang rekke legemidler som for eksempel ARV behandling som har ført til at de fleste som får tilgang til disse legemidlene lever nokså normale liv. Fortsatt er tilgangen til hiv behandling mangelfull i utviklingsland, og over 5 millioner mennesker i de fattigste landene får ikke tilgang på behandling.

Forskningsorganisasjonen IAVI jobber med å finne en preventiv hiv-vaksine for å hindre nysmitte.
Under de siste tre ekstraordinære tiårene, har det vært betydelige problemer med å finne en effektiv hiv vaksine.
Tidligere så dette målet ut til nært sagt å være umulig, men nå er det lys i tunnelen takket være en serie av vesentlige fremskritt de to siste årene. Forskerne i IAVI har nå de første verktøyene som skal til for å bekjempe dette svært avanserte viruset. Forskerne i IAVI er nå sikre på at det ikke lenger er spørsmål om hvis, men når.

For å komme dit de har kommet har ikke vært lett. De som har vært aktive i bekjempelsen mot å få en slutt på AIDS vet hvor smertefullt og langsomt årene har gått, hvor de våpnene mot hiv som har blitt prøvet ut igjen og igjen har skutt feil og ført forskerne tilbake til tegnebrettet. Men alle denne innsatsen har ikke vært forgjeves og har ført til mer kunnskap om viruset.

IAVI ville ikke vært de er i dag, som spydspissen innenfor hiv og aidsforskning, uten den frivillige innsatsen fra de tusenvis av frivillige som vært med i vaksineforskningen. Deres altruisme og generøsitet har vært, og fortsetter å være byggesteinen i de siste års fremskritt gjort innenfor feltet.

Det er gjennom generøse bidragene fra regjeringer og private donorer som støtter IAVI med finasielle midler hiv-prevensjonsforskning nå har gitt millioner av mennesker et håp.

_________________________________________________________________________________________________State of the World's Mothers 2011

Skrevet av: Anneli Rønes, 12.05.2011

Save the children har publisert en sin årlige State of the World's Mothers. Den 12. årlige mødreindeksen analyserer helse, utdanning og økonomiske forhold for kvinner og barn i 164 land.

Norge er i år på topp, mens Afghanistan ligger nederst på listen. USA havner på 31. plass, lavest av alle de industrialiserte landene. Årsaken til at Save the Children har valgt å fokusere på mødre gjennom denne rapporten er, som de sier selv, at kvaliteten på barns liv avhenger av morens helse, sikkerhet og velvære.

Forskjellen mellom Norge og Afghanistan er oppsiktsvekkende. Mens omtrent alle fødende kvinner har kvalifisert helsepersonell til stede ved fødselen, gjelder dette kun for 14 prosent av fødsler i Afghanistan.

En typisk norsk kvinne har 18 års formell utdanning, vil leve til hun er 83 år. 82 prosent bruker moderne form for prevensjon, og kun én av 175 kvinner vil miste et barn før det fyller 5 år. På den andre siden av skalaen, i Afghanistan, har kvinner færre enn 5 års utdanning, og vil ikke leve til hun blir 45. Under 16 prosent bruker moderne prevensjonsmidler, og 1 av 5 barn dør før fylte 5 år.

Med denne utviklingen er sannsynligheten stor for at enhver mor i Afghanistan vil miste ett barn i løpet av sitt liv.

At USA havner helt nede på 31. plass og samtidig plasseres dårligst av alle industrialiserte land, skyldes flere faktorer, blant annet høy rate både ved svangerskapsrelatert dødelighet og under-5 barnedødelighet.

Save the Children mener at flere ting kan gjøres for å fjerne forskjellene mellom land, blant annet må myndigheter og internasjonale agenter øke støtten til utdanning for kvinner og jenter, gi tilgang til mødre- og barnehelsetjenester, samt å øke kvinners økonomiske muligheter.

Les mer på deres hjemmesider: www.savethechildren.org


_________________________________________________________________________________________________

Juni 2011:

Nyhetsbrev juni 2011

Det har vært en hektisk vår, og vi ønsker gjerne å informere dere om våre aktiviteter siden sist. Under følger en oversikt over hva som har skjedd, sammen med lenker for eventuell videre lesing for de som skulle være interesserte i det.


Debatt på Litteraturhuset

24. mai gjestet den amerikanske professoren og aktivisten Carole Joffe Litteraturhuset sammen med leder av FOKUS, Gro Lindstad, og Berit Austveg, Chairwoman, Board of Trustees, Reproductive Health Matters. Disse tre kunnskapsrike kvinnene møttes til en debatt med følgende overskrift: "Contemporary Sexual Politics: US abortion war going global?".

 Det foregår for tiden en svært opphetet debatt når det gjelder familieplanlegging i USA, særlig med tanke på abortlovgivning. Så mange som 916 lovforslag som søkte å innskrenke retten til abort ble lagt frem bare i løpet av årets tre første måneder. Et eksempel er forslaget som tillater statlig finansierte sykehus lov til å nekte å utføre abort på en kvinne selv om hennes liv står i fare. Dette lovforslaget kalles H.R. 358 eller "Protect Life Act" og det står mer om dette her: http://tpmdc.talkingpointsmemo.com/2011/02/new-gop-law-would-allow-hospitals-to-let-women-die-instead-of-having-an-abortion.php. Mange av de verste lovforslagene blir heldigvis ikke vedtatt, men det er tydelig at en konservativ bølge skyller over USA og det er kvinners reproduktiv helse og rettigheter som står i fare.

Også i Europa har man sett tendenser til endringer av abortlovgivningen. I Ungarn har parlamentet vedtatt en ny lov som beskytter det ufødte liv helt fra befruktning av. Abort er per i dag lov i Ungarn opp til 10. uke, men det fryktes at den nye loven, som trer i kraft 1. januar 2012, vil åpne for en ny - og trolig innskrenket - tolkning av abortloven. I tillegg har den ungarske regjeringen satt i gang en kampanje mot abort, hvor de blant annet viser et foster ved teksten "Jeg forstår om du ikke er klar for meg, men heller adopter meg bort - la meg leve!".

Russiske aktivister som kjemper mot aborter har i det siste begynt å bruke begrepet "p ro-life", et kjent begrep i USA som betegner abortmotstandere. Samtidig ønsker den russisk-ortodokse kirken å gjøre det vanskeligere å få tilgang til abort i et forsøk på å begrense aborttallene i landet, og dermed få opp fødselsraten blant befolkningen. Se artikkel i New York Times for mer informasjon: http://www.nytimes.com/2011/06/10/world/europe/10iht-abortion10.html?_r=2&partner=rss&emc=rss

I Storbritannia har en anti-abortgruppe kalt Life, fått plass i regjeringens ekspertutvalg på seksuell helse. Blant annet familieplanleggingsorganisasjonen Marie Stopes International - som tilbyr seksuelle og reproduktive helsetjenester i Storbritannia - har reagert sterkt på dette, fordi man er redd for at seksualundervisningen hovedsakelig vil rette seg mot avholdenhet og trofasthet heller enn å adressere bruk av prevensjonsmidler.

Det er altså hendelser som tyder på at det er viktig å verne om kvinners reproduktive rettigheter, også i Europa. Dette var også bakgrunnen for arrangementet, som var et samarbeid mellom Sex og Politikk, Amnesty International Norge, FOKUS og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Aktørene gikk også sammen om en kronikk publisert i Dagsavisen i forbindelse med debatten: http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1002/subcat1024/thread149187/


Tilbakemeldinger på Uke Sex

I etterkant av uke 6 sendte vi et spørreskjema til påmeldte undervisere. Svarprosenten var på 32 % og tilbakemeldingene vi har mottatt skal benyttes til å både forbedre materialet og kampanjekonseptet for Uke Sex til neste år. 87 % ga Uke Sex karakterene 6, 5 og 4, på en skala der 6 er høyest og 1 er lavest. Undersøkelsen viste videre at 80,6 % mente at materialet var enkelt å benytte, 73,4 % mente at øvelsene var gode og 85,5 % oppga at elevene var engasjerte og motiverte. 93,8 % oppga at de syntes årets materialer var relevant i forhold til elevens alder og modenhet (av 129 undervisere).

Uke Sex 2012 vil tilby et helt nytt temamateriale "Å være seg selv". I tillegg vil grunnmateriale gå gjennom noen forbedringer. Gitt tilstrekkelig finansiering, vil elevnettsiden også inneholde nye elementer. Vi vil jobbe for å få enda flere skoler og elever med i kampanjeuka 6, 2012. 78 % av underviserne oppga i spørreundersøkelsen at deltagelse i én kampanjeuke, opplevdes som en god anledning til å undervise om seksualitet. Vi vil derfor oppfordre til deltakelse i kampanjeuka, selv om materialet kan benyttes når og hvordan man vil. Mer informasjon om Uke Sex kan du lese på www.ukesex.no

Besøk av Jenny Tonge

Mandag 23. mai kom den britiske parlamentarikeren Jenny Tonge på besøk til Oslo. Hun var invitert til Sex og Politikk av sin gode venn, generaldirektøren for IPPF, Gill Greer. Jenny Tonge er lederen for det britiske tverrpolitiske parlamentarikernettverket for SRHR, hvis offisielle navn er "APPG on Population, Development and Reproductive Health" - eller APPG on Pop and Sex som den kalles blant parlamentarikerne selv. Målet med møtet var å inspirere de norske stortingspolitikerne som er medlemmer av vårt stortingsnettverk, samt å gi Sex og Politikk og lederen for nettverket, Truls Wickholm, ideer om hvordan vi kan revitalisere og styrke det norske stortingsnettverket for SRHR. Jeny Tonge, som er utdannet lege og holder tittelen Baronesse, viste seg å være en svært kunnskapsrik, hyggelig og engasjert kvinne.

Det britiske parlamentarikernettverket har en annen struktur og holder et annet nivå enn det norske. Det har en egen sekretær som jobber i Parlamentet (og deler kontor med Tonge), utgir egne publikasjoner, initierer debatter i Parlamentet om saker knyttet til nettverkets interesseområde og holder diverse andre arrangementer. Sekretæren deler kontor med Tonge, noe som sikrer et tett samarbeid med den politiske lederen av nettverket. Tonge kunne også fortelle at parlamentarikernettverk ses på som et middel for å fremme sin egen karriere som politiker i Storbritannia - i tillegg til å være viktige for å løfte tematiske felt.

2011: 30 år med Aids

I juni i år er det 30 år et menneske for første gang fikk diagnosen aids. Siden den gang har 30 millioner mennesker mistet livet på grunn av sykdommen og 34 millioner har blitt smittet med hiv. På tross av de dystre tallene har kampen mot aids gått bedre enn man fryktet. For ett tiår siden ble det lagt frem estimater som la opp til at halvparten av alle som bodde i land i det sørlige Afrika ville miste livet på grunn av sykdommen. Heldigvis var disse estimatene sterkt overdrevet. De siste dataene fra 2009 viste at det har vært en nedgang fra rekordhøye 2,1 millioner dødsfall i 2005 til 1,8 millioner i 2009. I 33 av landene som har blitt hardest rammet har infeksjonsraten for nye smittede gått ned med 25 %.

FNs tredje hiv- og aidskonferanse ble også denne måneden avholdt i New York. Konferansen har blitt preget av harde drakamper mellom de konservative blokkene i FN og de mer progressive medlemslandene. De største diskusjonene har gått på hvilken metode man ønsker å bruke for å hindre ny smitte og også hvilke sårbare grupper man ønsker skal gis oppmerksomhet i teksten. Les mer på www.UNAIDS.org

Den siste forskningen på feltet viser at behandling også kan være en effektiv metode for å forhindre smitte (ofte omtalt som "treatment as prevention"). Les mer her: http://www.economist.com/node/18772276.

Allikevel er ikke behandling med ARV-medisiner en strategi som er tilstrekkelig for å forebygge nysmitte. ARV-behandling er dessuten lite kostnadseffektivt og må brukes i sammenheng med en hel rekke andre prevensjonsteknologier for å være et effektivt redskap. På FNs hiv- og aidskonferanse gikk også diskusjonene rundt finansiering høylytt. Det Globale Fondet har en sentral rolle i distribusjon av midler til hiv- og aidsrelaterte prosjekter. Ifølge en studie ledet av Bernhard Schwartländer ved UNAIDS har man kommet frem til at det mangler $6 milliarder årlig for å møte økonomiske behov for å behandle og forebygge aids. Studien viser ti ulike tilnærminger disse midlene må fordeles på, se tabellen under.


Sex og Politikk mener at det også er viktig å satse på økonomisk støtte til forskning innen dette feltet. Forskningsorganisasjonene IPM (International Partnership for Microbicides) og IAVI (International Aids Vaccine Initiative) jobber med nye prevensjonsteknologier som vil bety enormt mye hvis de blir utviklet. IPM forsker på et mikrobisid som vil distribueres til fattige kvinner som da vil få muligheten til å beskytte seg mot hiv. Den mest lovende mikrobisid-kandidaten, Dapivirine, vil gå i siste fase av utprøvning i løpet av 2011. IAVI forsker på en preventiv hiv-vaksine som vil kunne revolusjonere historien til hiv-sykdommen. Forskere på IAVI mener selv at det ikke er snakk om hvis, men når de klarer å utvikle en slik vaksine.

IPM og IAVI besøkte Norge i begynnelsen av april og ble da intervjuet av NRK rundt sine tanker om forskning på hiv. Dette intervjuet ble sendt på NRK P2 i programmet EKKO onsdag 15. juni, og kan høres her (i to deler): http://www.nrk.no/programmer/sider/ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprogram/.


Årsmøte, ny styreleder og nytt æresmedlem

9. mai hadde Sex og Politikk årsmøte, og her ble nytt styre valgt:

 • Ragnhild Therese Nordvik (styreleder)
 • Tore Holte Follestad (nestleder)
 • Hanne Lotte Moen (styremedlem)
 • Daha Gobdoon (styremedlem)
 • Tone Maria Hansen (gjenvalgt styremedlem)
 • Annike Totlandsdal (gjenvalgt styremedlem)
 • Johanne Sundby (2. vara)

Medlemmer som ikke sto på valg og fortsetter i sin posisjon:

 • Arnfinn Helleve (styremedlem)
 • Egil Veland (1. vara)

Ved årsmøtet ble også et nytt æresmedlem utnevnt; Berit Austveg. Som begrunnelsen sier, ble Berit utnevnt til æresmedlem på bakgrunn av sin mangeårige innsats og engasjement for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for kvinner og menn, både nasjonalt og internasjonalt. Berit er også en veldig viktig ressurs for vår forening!


Erik skal slutte

Dessverre skal vår Hiv og aids koordinator, Erik Borchgrevink, slutte. Han skal videre med studiene og skal nå ta master i statsvitenskap. Erik har vært i Sex og Politikk siden november 2008, og i denne perioden har han, i tillegg til hiv og aidsprosjekter innad i organisasjonen, jobbet mye med ungdom og politisk påvirkningsarbeid. For eksempel jobbet han som koordinator for Verdens Aidsdag 1. desember 2009 og 2010. Over 30 organisasjoner sto sammen om kravet mot å oppheve den diskriminerende paragraf 155, eller hiv-paragrafen, og fikk betydelig gehør fra Helse- og Omsorgsdepartementet som 1. desember 2010 annonserte at de satte ned et offentlig utvalg som skulle se på denne paragrafen.

Vi i Sex og Politikk kommer særlig til å savne Eriks gode humør, engasjement og stå på vilje.

Sommerturné

Sex og Politikk planlegger i år som i fjor en såkalt sommerturné, hvor vi skal delta på ungdomspartiers sommerleir. Vår sommerturné er en del av vårt informasjonsarbeid rettet mot unge, og i år skal Erik, sammen med organisasjonssekretær Anneli Rønes, besøke Sosialistisk Ungdom og Unge Venstre. Mer om dette kommer i neste nyhetsbrev.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommer.

_________________________________________________________________________________________________

Juli 2011:

Debatt i Dagbladet

Skrevet av: Anneli Rønes, 11.07.2011

I anledning verdens Befolkningsdag publiserte Dagbladet en artikkel med overskriften "Millioner mangler prevensjon". Teksten er skrevet i et samarbeid mellom Sex og Politikk, Sex og Samfund, RFSU og Väestöliitto:

I dag, 11. juli, er Verdens befolkningsdag. 2011 er et spesielt år, for i år vil verdens befolkning nå 7 milliarder, som er det største antall mennesker som noen sinne har levd på jorda.

Halvparten av verdens befolkning er i dag under 25 år. 86 prosent av disse menneskene lever i utviklingsland. I de minst utviklede landene utgjør unge opp mot 60 prosent av befolkningen.

En stor utfordring vil bli å møte disse unge menneskers behov for seksuell og reproduktiv helse. Mer enn 1,5 milliarder unge er eller vil snart være, seksuelt aktive. Hvis man i fremtiden best skal kunne benytte seg av den enorme ressursen disse unge utgjør, er tiden inne for å snakke om sex.

Etterspørselen etter prevensjonsmidler, seksualundervisning og rådgivning om seksualitet og reproduktivitet vil øke dramatisk. Det er beregnet at behovet for moderne prevensjon vil øke med 40 prosent de neste 15 år. Allerede i dag er det mangel på prevensjonsmidler. For eksempel ønsker 215 millioner kvinner verden over enten å ikke få flere barn, eller å utsette neste graviditet, men mangler tilgang til moderne prevensjon. Mangel på prevensjon resulterer i mange uønskede graviditeter blant unge i utviklingsland. Komplikasjoner under svangerskap eller fødsel den største dødsårsaken blant tenåringsjenter i Afrika.

Blant annet kulturelle, politiske og religiøse årsaker gjør at myndigheter i flere land unngår å snakke om unge menneskers - spesielt unge kvinners - rettigheter, da spesielt med tanke på seksuell og reproduktiv helse.

Derfor vil vi, fire organisasjoner fra sivilt samfunn i Sverige, Danmark, Norge og Finland, i dag på Verdens befolkningsdag, oppfordre de nordiske myndighetene til å samle krefter og sette unges seksuelle og reproduktive helse på toppen av den internasjonale agenda. Det internasjonale samfunnet jobber nå med å etablere et rammeverk for bærekraftig utvikling til neste års Earth Summit i Rio de Janeiro. De nordiske myndighetene må ta lederrollen og jobbe for at unge menneskers seksuelle helse og rettigheter er i sentrum av disse diskusjonene.
Dersom man ikke møter behovet unge mennesker i utviklingsland har i dag, vil problemene i morgen og tiårene fremover bli enda større.

Åsa Regnér, Generalsekretær, RFSU
Bjarne B. Christensen, Generalsekretær, Sex og Samfund
Hellevi Hatunen, leder for Internasjonal avdeling, Väestöliitto
Anja Sletten, fungerende daglig leder, Sex og Politikk


I Danmark ble artikkelen publisert i
Kristeligt Dagblad.

Göteborgsposten publiserte artikkelen i Sverige.

I Finland ble Hellevi Hatunen, leder for Internasjonal avdeling i Väestöliitto, intervjuet både i avis og radio.

____________________________________________________________________________________


Økende motstand mot abort i Øst-Europa

Skrevet av Anneli Rønes, 20.07.2011

Sex og Politikk var i mai i år med på å arrangere en debatt om abortlovgivning i USA. Amerikanske konservative krefter presser på for å gjøre det vanskeligere for kvinner å ta abort, og nå ser vi en lignende bevegelse som øker i styrke i Øst-Europa. Myndigheter i land som Ungarn og Russland er for lengst i gang med å begrense retten og tilgang til abort. I Polen ses det nå på et lovforslag som vil totalforby abort. Sex og Politikk mener det er viktig at det internasjonale samfunnet følger med på hva som skjer. Vi må legge press på disse myndighetene for å hindre at kvinners mister rettigheten over egen kropp og helse.

Polen har en av de strengeste abortlovgivningene i Europa, og til og med mer restriktiv i praksis enn på papiret. Loven tillater kun abort under omstendigheter hvor kvinnens liv er i fare, ved tilfeller av voldtekt eller incest eller i tilfeller hvor fosteret er skadet. Kun 500 legale aborter utføres hvert år, dette i et land med 10 millioner kvinner i reproduktiv alder.

Her er det selvfølgelig store mørketall. Leger som utfører aborter svart tjener nesten 100 millioner dollar årlig, og mange av disse abortene er utrygge. I tillegg er disse abortene svært dyre - i 2009 kostet en abort mer enn en gjennomsnittlig månedslønn i Polen - og det skaper et skille i befolkningen hvor kun de med midler kan få gjennomført en abort mens fattige ikke får lik tilgang.

Det polske parlamentet behandler nå et lovforslag som i siste instans vil bety et totalforbud mot abort, selv om kvinnens liv og helse er i fare, om graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, eller om fosteret har store skader. Det polske lovforslaget ønsker å fastslå at livet starter ved unnfangelse, og dermed vil fosteret beskyttes i morens livmor fra dag én. Forslaget har blitt forsøkt holdt utenfor media på grunn av frykt for internasjonal påvirkning.

Lovforslaget, med navnet "The law on changing the Law on family planning, protection of the human fetus and conditions for legal abortion", skal diskuteres av en komité i det polske parlamentet og en rapport skal være klar i begynnelsen av september.

Polen innehar nå formannskapet i Rådet for Den europeiske union, og det oppfattes alarmerende for det internasjonale samfunnet at parlamentet ikke stemte mot dette veldig restriktive lovforslaget. ASTRA Network - Sentral- og Øst-Europeisk Kvinners Nettverk for Seksuelle og Reproduktive Rettigheter - har satt i gang en kampanje for å legge press på den polske statsministeren for å stemme mot lovforslaget. Her kan du også
støtte saken på Facebook.

I Ungarn har regjeringen allerede stemt gjennom et lignende lovforslag. I noe som har blitt betegnet som en "modernisering" av grunnloven og et brudd med Ungarns kommunistiske fortid, vedtok det ungarske parlamentet en ny grunnlov 18. april i år. I åpningen finnes følgende tekst: "Verdien av et menneskes liv er uvurderlig. Hvert menneske har rett til liv og menneskeverd; livet til et foster er beskyttet fra unnfangelse til fødsel." Lovforslaget anerkjenner fosterets rett til å leve, så vel som morens, som det står i teksten, og dette høres jo ikke spesielt truende ut ved første øyekast. Men, som President i Catholics for Choice John O'B rien skriver, er dette lovforslaget en trojansk hest. Det er designet for å ta vekk kvinners rettigheter, skriver han. Og mange har tolket dette som et grunnlag for et fremtidig forbud mot abort, og tror at lovforslaget vil kunne utgjøre en stor trussel mot kvinners fundamentale rettigheter.

I en anti-abortkampanje i Budapest i mai i år var plakater med bilde av foster plassert over hele byen. Under var teksten: "Jeg kan forstå at du ikke er klar for meg enda. Men tenk deg om, og adopter meg bort. La meg leve!"

Den månedslange kampanjen kostet 416.000 euro. Oppsiktsvekkende nok var mesteparten av midlene tatt fra penger gitt av EU - de var gitt for å støtte prosjekter som skulle fremme likestilling. Plakatene i anti-abortkampanjen var også merket med EUs program for arbeid og sosial solidaritet, kalt Progress. Flere har kommet med krav om en tilbakebetaling av pengene til EU, ettersom det strider mot programmet.

Også i Russland pågår en anti-abortkampanje. Denne ble initiert av Svetlana Medvedev, Presidenten Dmitri A. Medvedevs kone. Med sin Foundation for Social and Cultural Initiatives lanserte hun for første gang i 2009 en landsomfattende kampanje kalt Gi meg liv! Kampanjen blir annonsert som "en uke mot abort" og arrangeres også i sammenheng med dagen for familie, kjærlighet og troskap, en dag innført av Svetlana Medvedev og den russisk-ortodokse kirken.

I Russland har abortlovgivningen til nå vært liberal, med svært få restriksjoner. Abort er i dag tilgjengelig ved alle landets lisensgodkjente medisinske klinikker. Men som i Polen og Ungarn, ser det ut til at også grupperinger i Russland ønsker en mer konservativ abortlovgivning, og President Medvedev har nylig signert en endring i loven som omhandler annonsering av aborttjenester. I praksis betyr det at klinikker eller leger som annonserer for aborttjenester må bruke 10 prosent av annonseplassen på å forklare farene en abort utgjør for kvinners helse. Det er nå også ulovlig å beskrive inngrepet som en trygg medisinsk prosedyre. Loven, mener myndighetene, skal beskytte kvinnen mot farer relatert til abort, for eksempel sterilitet og økt fare for kreft.

Et separat lovforslag som omhandler helse skal diskuteres i høst, og kan resultere i strengere restriksjoner på abort. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe i parlamentets underhus som jobber for Komitéen for familie, kvinner og barn. Om dette blir godkjent, kan blant annet følgende bli en realitet:
- Tilbud om abort vil ikke lengre falle under statens helseforsikringssystem, unntatt ved alvorlige helseproblem eller når svangerskapet er et resultat av voldtekt.
- En innføring av obligatorisk "betenkningstid" på 7 dager fra besøk hos legen til abort kan utføres.
- Leger kan nekte å utføre aborter om dette strider mot deres religiøse tro eller moralske oppfatning, unntatt i nødtilfeller, hvis graviditeten er et resultat av incest eller voldtekt eller hvis det er umulig å oppsøke en annen lege.
- Mindreårige må ha samtykke fra foreldre, mens gifte kvinner må ha samtykke fra ektemann for å kunne få utført en abort.
- Gravide som ønsker en abort må ha "ekstra undersøkelser": enten høre eller se fosteret gjennom ultralyd. Forfatter av lovforslaget påstår at dette har fått ned aborttall i noen land.

"Vi må huske at selv som abort kan ulovliggjøres, kan den ikke utryddes", skriver John O'Brien. "Lovlig eller ulovlig, kvinner trenger tilgang til abort. Lover og regler som innskrenker tilgangen på trygge aborter setter kvinners liv, samt deres familie og samfunns velvære, i stor fare", avslutter han.


Kilder:
- Associated Press
Russian Regulations On Abortions Increased.15.07.11
- Balazs, Eszter
EU wants money back on Hungarian anti-abortion campaign. 10.06.11
- Dempsey, Judy
Hungarian Parliament Approves New Constitution.18.04.11
- Ertelt, Steven
Russian President Medvedev Signs Pro-Life Bill on Abortion Risks. 15.07.11
- Hallowell, Billy
Pro-Life advocates, church officials work to ban abortion in Poland. 01.07.11
- Kishkovsky, Sophia
Russia Enacts Law Opposing Abortion. 15.07.11
- Nowak, David
Medvedev OKs law warning of abortion health risks. 15.07.11
- O'Brien, John (President of Catholics for Choice)
The Hungarian Trojan Horse. 24.03.11
- Pabijanek, Katarzyna
Why Poland's Proposed Abortion Ban is a Get-Rich-Quick Scheme for the Medical Establishment and a Death Sentence for Women. 11.07.11

_________________________________________________________________________________________________

August 2011:

Make Love, Not War

Skrevet av: Anneli Rønes, 05.08.2011

Norad, kulturbyrået Mesén og performancekunstner Kate Pendry har samarbeidet om kunstinstallasjonen på Utviklingshuset. Frem til 12. august kan kunstinstallasjonen "Make Love, Not War" besøkes gratis på Utviklingshuset i Oslo. Med denne installasjonen ønsker Norad å skape økt bevissthet rundt kjønnsbasert vold, sa Paul Fife, fungerende direktør i Norad, under åpningen 11. juli.

Installasjonen tar opp tema som kvinners livsvilkår i fattige land, deres rettigheter og muligheter til å ta egne beslutninger, ha tilgang på helsetjenester og å være beskyttet mot vold og overgrep. Dette er også tema som er svært sentrale både i norsk utviklingspolitikk og i Norad, sa Paul Fife.

Installasjonen er satt opp slik at man går inn i et telt hvor man, mens man ligger komfortabelt på madrasser dekket av grønne tepper, ser på en skjerm som henger i taket over. Skjermen viser bilder akkompagnert av Pendrys rolige stemme. Kontrastene mellom den behagelige settingen, den myke stemmen, og det faktiske budskapet er store.

Kunstner Kate Pendry (vinner av Ibsenprisen 2010), sammen med videokunstner Bodil Furu, ønsker å vekke empati hos de besøkende. Alle selger et produkt. Jeg forsøker å selge empati, uttalte Pendry ved åpningen.

Utstillingen kan også ses
her.

_________________________________________________________________________________________________

September 2011:

Påmeldingen til Uke Sex er i gang!

Skrevet av: Gry Stordahl, september 2011

Daglig mottar Sex og Politikk henvendelser fra lærere og helsesøstre som ønsker å motta gratis materiale og delta i kampanjeuka - uke 6 2012. Materialet til undervisning om seksualitet for 7.-10. trinn, består av mange og ulike oppgaver som er enkle å bruke i undervisningen, en egen nettside for elevene og mulighet til å delta, dvs. å bruke materialet, i en bestemt uke - uke 6 2012.

Til kampanjen Uke Sex 2011 var det mer enn 32 000 påmeldte elever fra alle landets fylker. Våren 2011 mottok påmeldte undervisere et spørreskjema om bruk av Uke Sex. Denne viste at mange mente Uke Sex hadde ført til mer og bedre seksualundervisning på sin skole, og over 90 % ville anbefale Uke Sex til sine kollegaer. 74 % av de responderende underviserne som deltok i en spørreundersøkelse om Uke Sex 2011, oppga at "deltagelse i kampanjeuka opplevdes som en fin anledning til å undervise om seksualitet".

Egen kampanjeuke

Til uke 6 2012, lanseres et helt nytt element på elevnettsiden, nemlig dilemmaspillet "Utfordringen". Her følger elevene ulike karakterer som er stilt ovenfor ulike situasjoner og valgmuligheter.

Elevens løsninger kan printes ut i presentasjoner som kan brukes i felles klasseromsundervisning. Spillet, som elevnettsiden for øvrig, er basert på edutainment-konseptet, som omfatter underholdning med bevisst bruk av pedagogisk innhold.

Selv om det sterkt oppfordres til å delta i kampanjeuka, er materialet like relevant og anvendelig ellers også. Med egen kampanjeuke søker Sex og Politikk også å styrke fokus og et positivt syn på undervisning om seksualitet i de norske skoler.

Tilbakemeldinger på Uke Sex 2011


Mange av de responderende undervisere i spørreundersøkelsen mente at materialet var enkelt å bruke og skapte en varierende undervisning med gode diskusjoner i klassen.

En sa at både foreldre og elever hadde gitt svært gode tilbakemeldinger og at elevene syntes de lærte mye. Mer om vår spørreundersøkelse kan du lese om her.

Målet med tiltaket i Norge er å gi elevene økt kunnskap og handlingskompetanse i forhold til seksualitet, helse og kjærlighet.

I tillegg ønsker vi å tilby undervisere et gratis undervisningsmateriale, med dilemmaer og oppgaver som har som mål å få elevene til å reflektere og utvikle handlingskompetanse i forhold til seksuell helse og til å ta informerte valg.

I 2011 fikk Uke Sex midler over statsbudsjettet, utbetalt av Utdanningsdirektoratet. Sammen med støtte fra helsedirektoratet har det vært mulig å avvikle Uke Sex 2011, samt forbedre Uke Sex til 2012.

_________________________________________________________________________________________________

Reproduktive rettigheter under angrep i Russland

Skrevet av: Sara Rydland Nærum, september 2011

"Are you ready to meet the soul of your murdered child when you die?" Dette er ett av spørsmålene russiske kvinner som ønsker å ta abort kan måtte svare på dersom foreslåtte endringer i abortlovverket blir godkjent i det russiske Parlamentet neste uke.

I Russland har regelverket om abort til nå vært liberalt, med svært få restriksjoner. Abort er i dag tilgjengelig ved alle landets lisensgodkjente medisinske klinikker. Men nå ønsker grupperinger i Russland en mer konservativ abortlovgivning.

En kommisjon bestående av organisasjoner og innflytelsesrike individer, mange tilknyttet religiøse grupper, har utarbeidet en forslagspakke med forandringer i lovverk og rutiner relatert til svangerskapsavbrudd. En del av forslagene har allerede blitt bifalt av the Ministry of Health and Social Affairs, og er allerede langt på vei implementert.

Flere av de fremlagte (og bifalte) forslagene er i strid med anbefalinger fra blant andre WHO og CEDAW, og vil, dersom de vedtas, føre til innskrenkning av kvinners rettigheter, inkludert rett til konfidensialitet, privatliv og autonomi, samt representere potensiell fare for kvinners liv og helse.

Det fryktes at de foreslåtte endringene vil bli integrert i den nye helseloven som debatteres nå og skal vedtas tidlig i september. Forslagene inneholder blant annet følgende punkt:

• Kvinner som er gift må få tillatelse av sin mann for å få utført en abort, tenåringer fra sine foreldre/foresatte.
• Obligatorisk ultralyd, hvor kvinnen må høre på fosterets hjerteslag.
• Nåværende sosiale grunner til å få utført en abort etter 12. uke, som at ektemannen dør under svangerskapet, foreslås endret, slik at den eneste gjenstående grunnen for abort etter 12. uke er svangerskap som følge av voldtekt
• Mulighet for leger til å nekte å utføre aborter, uten at kvinner gis noen videre oppfølging eller garanti for at hun vil få tilgang på lovbestemte alternativer.
• Introduksjon av samtykkeerklæring hvor kvinnen blir advart mot såkalte "alvorlige risikoer" assosiert med abort, inkludert kreft, infertilitet og "ubotelig skade på sjelen".
• Obligatorisk "betenkningstid" på 7 dager, hvorunder kvinnen må gjennom en "psykologisk konsultasjon", der formålet er å få henne til å forandre mening. I løpet av denne "konsultasjonen" vil hun måtte svare på spørsmål, inkludert hvorvidt hun er klar for å "møte sitt myrdede barns sjel" når hun dør.

Flere menneskeretttighetsforkjempere har i den senere tid påpekt at sannsynligheten er stor for at forslagene vil bli vedtatt, og har uttrykt bekymring for utviklingen.

Organisasjonen Centre for Reproductive Rights har nylig satt i gang en underskriftskampanje vedrørende endringsforslagene. Kampanjen inkluderer et brev som skal sendes ut til presidenten av den russiske føderasjon, samt en rekke ministre og medlemmer av parlamentet.

Dersom du ønsker å støtte kampanjen, kan du laste ned og signere brevet her. Signerte brev kan sendes til JWesteson@reprorights.org, innen fredag 2. september.

_________________________________________________________________________________________________

Banebrytende dom om mødredødelighet

Skrevet av: Sara Rydland Nærum, september 2011

I en historisk domsavsigelse har en stat for første gang blitt holdt ansvarlig for at en kvinne døde som følge av barsel. Dommen falt i FNs Kvinnekommisjon (CEDAW) etter at Center for Reproductive Rights (CRR) brakte inn saken om 28 år gamle Alyne da Silva Pimentel som døde etter at hun fødte et barn i Brasil i 2002.

CRR mente at det lokale helsesenteret stilte feil diagnose og ventet for lenge med å igangsette nødvendig krisehjelp, og argumenterte for at staten Brasil i dette tilfellet brøt kvinnens rett til liv, helse og rettslig oppreisning.

I en pressemelding pekte CRR på at Brasil har en synkende mødredødelighetsratio, men at den fortsatt er uforholdsmessig høy for et land med Brasils økonomiske status, og at sjansen for å dø som følge av et svangerskap er særlig høy for fattige kvinner, urbefolkningskvinner og kvinner med afrikansk bakgrunn - slik som Alyne som var en fattig kvinne med afrikansk bakgrunn.

CEDAW konkluderte i dommen med at "samtlige stater er gjennom menneskerettighetene forpliktet til å garantere at alle kvinner i landet, uavhengig av inntekt eller etnisk bakgrunn, har tilgang på rettidige, ikke-diskriminerende og adekvate tjenester tilknyttet reproduktiv helse."

Videre understreket CEDAW at staten har direkte ansvar for helsetjenester, også når slike tjenester leveres av private bedrifter, og at staten er pliktig til å regulere og følge opp aktuelle institusjoner.

Dommen åpner nye muligheter for kvinner til å hevde sine reproduktive rettigheter.

_________________________________________________________________________________________________

Verdens prevensjonsdag

Skrevet av: Anneli Rønes, 26.09.2011

I dag, 26. september, markeres verdens prevensjonsdag for femte år. Målet med denne dagen er å bedre kunnskapen om prevensjon blant unge i alderen 15-19 år slik at de kan ta informerte valg rundt egne seksuell og reproduktiv helse. Årets motto er "Live your life. Know your rights. Learn about contraception."

Behovet f or å oppmuntre unge mennesker til å utøve sin rett og søke etter nøyaktig og upartisk informasjon om prevensjon slik at de kan unngå uønskede graviditeter og seksuelt overførbare infeksjoner. Hvert år engasjerer land og regioner over hele verden seg for å markere dagen og for å få ut budskapet til de unge.
Også i Norge markeres verdens prevensjonsdag. Årets markering var i Bergen 23. september, hvor blant annet foredragsholdere ga informasjon om sex, prevensjon og seksualitet.

Unge i Norge blir også utsatt for uønskede graviditeter og seksuelt overførbare infeksjoner og det er viktig med en slik dag som verdens prevensjonsdag for å belyse viktigheten av å bruke prevensjon.

Fordi Sex og Politikk også er opptatt av at unge skal bruke prevensjon og ta informerte valg angående sitt seksuelle og reproduktive liv, har vi satt i gang undervisningskampanjen Uke Sex. Uke Sex er en landsomfattende kampanje som tilbyr gratis materiale til undervisning om seksualitet for 7.-10. trinn. Les mer om Uke Sex her.

_________________________________________________________________________________________________

SMUG får Raftoprisen 2011


Skrevet av: Anneli Rønes, 29.09.2011

SMUG (Sexual Minorities Uganda) tildeles årets Raftopris. Dette ble offentliggjort i dag. Ifølge Raftostiftelsens pressemelding får SMUG og lederen Frank Mugisha prisen for "for deres arbeid for at grunnleggende menneskerettigheter skal omfatte alle, og for at ingen skal diskrimineres på grunnlag av sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet". Her kan du lese hele begrunnelsen bak tildelingen.SMUG er en koalisjon av organisasjoner som jobber med menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interseksuelle (LHBTI-personer, eller seksuelle minoriteter, som er SMUGs fellesbetegnelse). SMUG ble opprettet i 2004 og har siden markert seg en sterk stemme for stigmatisert og forfulgt minoritet. For å lese mer om SMUG, besøk deres hjemmeside.

I Uganda er forholdene for seksuelle minoriteter forverret de siste årene. For eksempel er strafferammen for homoseksuell aktivitet 14 års fengsel. En av SMUGs profilerte medlemmer, David Kato, ble i januar i år drept etter at den lokale avisen Rolling Stone avbildet han på forsiden med overskriften "Ugandas hundre fremste homoer. Heng dem!"


Foto: Raftostiftelsen

Nasjonalforsamlingen i Uganda har også forsøkt å innføre dødsstraff for homofili, gjennom "Anti Homosexuality Bill". Ifølge lovforslaget skal de som bli tatt for å praktisere homofili to ganger, bli dømt til døden. SMUG har hatt en aktiv rolle i motstanden av dette lovforslaget.

Raftoprisen har blitt delt ut hvert år siden 1987, og gis til personer og organisasjoner som kjemper for menneskerettighetene. Prisen skal bidra til å synliggjøre arbeidet som gjøres. Blandt tidligere vinnere av Raftoprisen er Aung San Suu Kyi og Shirin Ebadi. Frank Mugisha ble også tidligere i år tildelt Robert F. Kennedy Human Rights Award som skal ære personer som kjemper for sosial rettferdighet.

_________________________________________________________________________________________________

Oktober 2011:

Youth we can!


Tuesday October 25, Sex og Politikk, IHSG and FOKUS will arrange a debate focusing on young people and HIV/AIDS. The title of the debate is:
Youth we can! How can we engage young people in the fight against HIV/AIDS?

The debate will take place at Cafeteatret, Grønland, October 25, 18:00-20:30.

Panelists:
 • Zandile Mqwathi National Focal Point of South Africa, Global Youth Coalition on HIV/AIDS (GYCA)
 • Anette Remme President, SAIH (Norwegian Students' and Academics' International Assistance Fund)
 • Sheri Lee Bastien Researcher, University of Oslo
 • Anette Trettebergstuen Member of Parliament, Labour Party

Moderator: Usman Choudri, leader of East Meets West, IHSG's youth group

The performance group Moving thoughts will inspire through words - song - movement.

Welcome!


Abstract:
Each day more than 6,800 people contract HIV and more than 5,700 die from AIDS related illnesses - primarily due to inadequate access to HIV prevention and treatment services. 40% of all new HIV infections occur among young people 15-24 years old. Women make up nearly 52% of the global total of people living with HIV. In sub-Saharan Africa, 60% of people living with HIV are women and girls, according to UNAIDS.

At the UN High-Level Meeting on AIDS this summer, the Norwegian Minister of Environment and International Development, Mr. Erik Solheim, stressed the importance of youth participation in the fight against HIV/AIDS. We want to bring the High-Level Meeting back to Norway and explore what such
conferences mean for the work to fight HIV/AIDS, especially with a focus on youth and young women. Is the involvement of youth just a slogan, or is it actually followed up? How are youth involved? What measures are put into place in order to reach young people?

In arranging this debate, we wish to focus on youth both as an important group needed to be involved in decision making processes, but also as a vulnerable group in need for specific measures - and whose sexuality often is very controversial in several countries. The gender dimension of HIV/AIDS is important - if we are to truly change the course of the epidemic, investing in girls' and women's empowerment is essential. We also want to learn how young people in the South work against HIV/AIDS, and gather knowledge from their work.

_________________________________________________________________________________________________

Nyhetsbrev oktober 2011

Det er en stund siden sist, men her kommer endelig en oversikt over hva som har skjedd i Sex og Politikk i det siste, og et lite blikk fremover.

Verdens befolkningsdag

Hvert år siden 1987 har 11. juli blitt markert som Verdens befolkningsdag. Sex og Politikk markerte også Verdens befolkningsdag med en kronikk i Dagbladet; Millioner mangler prevensjon. Denne ble skrevet av daværende fungerende daglig leder Anja Sletten, sammen med Generalsekretær i RFSU Sverige, Åsa Regnér, Generalsekretær i danske Sex og Samfund, Bjarne B. Christensen og Leder for Internasjonal avdeling ved finske Väestöliitto, Hellevi Hatunen. Artikkelen kan leses her: http://sexogpolitikk.no/wip4/debatt-i-dagbladet/d.epl?id=1017071


Sex og Politikk har fått en ny medarbeider

I august startet Sara Rydland Nærum som informasjons- og prosjektmedarbeider i Sex og Politikk. Hun har en mastergrad i Gender Studies, og har de siste årene jobbet på Dublin Rape Crisis Centre, samt Ruhama - en organisasjon som jobber med kvinner og prostitusjon. I Sex og Politikk har Sara allerede bidratt mye til utformingen av den nye hjemmesiden vår, hun er en stor ressurs for arbeidet med Uke Sex og er også ansvarlig for planleggingen av informasjonsseminaret om surrogati(se under). Takket være Sara, er vi nå også aktive på Twitter - følg oss gjerne!


Sommerturné 2011

Sex og Politikk hadde for årets sommerturné planlagt besøk på flere ungdomsleire, men på grunn av hendelsen 22. juli, besøkte vi til slutt kun én leir, Fremskrittspartiets Ungdom. Anneli Rønes fra Sex og Politikk, og Linda Melling Øiehaug og Magnhild Bøgseth fra SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) holdt workshop om seksualundervisning og hiv/aids, med stort oppmøte og engasjement. Spesielt problematikken rundt straffelovens §155, en paragraf som kriminaliserer hiv-positive som smitter eller utsetter andre for smitte, førte til stor debatt som også varte lenge etter at workshopen var avsluttet.


Uke Sex 2012

Uke Sex er snart inne i sitt andre år som en landsomfattende undervisningskampanje. Til nå teller vi 267 påmeldinger fra undervisere med oppgitt antall elever på 16500. Ny informasjon med mulighet for påmelding, skal sendes alle skoler på nytt i høst. Slik håper vi å nå ut til enda flere med vårt gratis undervisningsmateriale.

Det nye materialet skal bli tilgjengelig for undervisere i desember, mens elevnettsiden oppdateres til kampanjeuka - uke 6 2012. Uke Sex 2012 byr på noen nye undervisningsoppgaver og et nytt dilemmaspill på elevnettsiden, "Utfordringen".

Uke Sex står for en dialogbasert seksualundervisning med fokus på elevenes deltagelse og engasjement. Internasjonal forskning viser at denne tilnærming til undervisning om seksualitet er den som gir best effekt for å skape helsefremmende holdninger og kunnskaper hos ungdom.

Forskning og erfaring viser også at undervisning om seksualitet i skolene er varierende. Dette søker Uke Sex å gjøre noe med og vi vil jobbe for at Uke Sex blir en flerårig undervisningskampanje. Slik kan vi bidra til å gi undervisning om seksualitet økt fokus og gode forutsetninger, blant annet ved at den går over tid og gjøres mer lik for elevene.


Debatt om unge og hiv/aids

I samarbeid med FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, og IHSG - Internasjonal Helse- og Sosialgruppe, arrangerte Sex og Politikk en debatt på Cafeteatret i Oslo 25. oktober. Kveldens tema var unge og hiv/aids, og spørsmålet vi ønsket å finne svar på er: Hvordan kan vi engasjere unge i kampen mot hiv/aids?
Vi hadde samlet et spennende panel bestående av Zandile Mqwathi fra Global Youth Coalition on HIV/AIDS, Anette Remme fra SAIH, forsker Sheri Lee Bastien fra Universitetet i Oslo og Stortingspolitiker Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. Ordstyrer var Skeiv Ungdoms Stian Antonsen.


Både Zandile Mqwathi og Anette Remme var til stede på ungdomsmøtet i Mali støttet av UNAIDS. Anette var også Norges ungdomsdelegat til FNs toppmøte på hiv/aids i New York i sommer. Sheri Lee Bastien er forsker ved Universitetet i Oslo og forsker på formidlingsformer av informasjon om aids i det sørlige Afrika. Anette Trettebergstuen er Stortingspolitiker som er veldig engasjert i hiv-debatten, spesielt med tanke på diskriminering og stigmatisering. Hun har vært veldig engasjert i forhold til straffelovens §155.


Under debatten ble ungdoms deltakelse i politiske beslutningsprosesser et viktig fokus, og det var bred enighet om at den viktigste fortutsetningen for at ungdom kan delta og videre få sin stemme hørt, er empowerment. Det finnes dessverre ikke et tilsvarende godt ord på norsk, men uttrykket refererer til en persons evne til å ta beslutninger og ta kontroll over eget liv. I debatten ble også empowerment brukt synonymt med økt kunnskap og videre bevisstgjøring. Zandile jobber for eksempel med et prosjekt i Sør-Afrika som heter Butterfly Transformation Young Women's Organization hvor empowerment er kjernen i arbeidet. Blant annet skal kvinner få empowerment gjennom å tilby informasjon og noen ganger kurs på områder som deltakerferdigheter, dialog mellom unge, små forretningsinitiativ og omfattende seksualundervisning.

Kvelden ble avsluttet med en veldig inspirerende opptreden av gruppen Moving thoughts.


Verdens befolkning har nådd 7 milliarder

Antall mennesker på jorda har nå passert 7 milliarder. Vi har aldri før vært så mange på jorda, og dette byr på utfordringer, men det byr også på muligheter. Som leder av FNs befolkningsfond, UNFPA, Babatunde Osotimehin sa under lanseringen av rapporten State of the World Population at det faktum at vi nå er 7 milliarder mennesker på jorden er en milepæl, og at dette fører med seg utfordringer, muligheter og også en oppfordring til å handle. Han fortsatte blant annet med å si følgende: Av verdens 7 milliarder mennesker er 1.8 milliarder unge mellom 10 og 24. Unge mennesker har nøkkelen til fremtiden, med potensialet til å endre det globale politiske landskap og å drive økonomier ved hjelp av deres kreativitet og innovative kapasitet. Men sjansen til å realisere unges store potensiale må gripes nå, vi må investere i helse og utdanning for våre unge. Dette vil føre med seg enorme gevinster for kommende generasjoner, både med tanke på økonomisk vekst og utvikling. Rapporten kan lastes ned her: http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/EN-SWOP2011-FINAL.pdf

UNFPAs nordiske kontor i København har også publisert et faktaark om globale befolkningstrender i forbindelse med passeringen av 7 milliarder mennesker, med en kommentar av Solveig Hokstad, daglig leder i Sex og Politikk. Dette kan ses her: http://europe.unfpa.org/webdav/site/europe/shared/images/homepage/UNFPA%20Dact%20sheet%20NO%20web.pdf


IPPF har fått ny generalsekretær

1. september tiltrådte Tewodros Melesse sin nye stilling som generalsekretær i IPPF - International Planned Parenthood Federation. Melesse har siden 2002 jobbet som Regional Director for IPPFs Afrika-region, hvor han var ansvarlig for å håndtere utfordringene innen helse og utvikling i 44 land i Afrika sør for Sahara. Han har uttalt at det viktigste for IPPF er å gjøre mest mulig for å sikre at alle kan ha "et liv med håp, som leves med verdighet, respekt og mening".

I november kommer han på besøk til Norge. Les mer om besøket hans i neste nyhetsbrev.


Statsbudsjettet 2012

Sex og Politikk har i forbindelse med Statsbudsjettet 2012 vært på høring i Utenriks- og forsvarskomiteen. Som den norske medlemsorganisasjonen, er det viktig for Sex og Politikk å belyse det gode arbeidet IPPF utfører over hele verden, og vi ønsker at støtten til IPPF blir økt.

Vi har i tillegg vært på høring i både Kultur- og familiekomiteen og i Helse- og sosialkomiteen i sammenheng med støtten til Uke Sex.


Informasjonsseminar om surrogati - med vekt på stemmer fra sør.

Temaet surrogati har fått mye oppmerksomhet i media den siste tiden. Enkeltsaker har vært profilert og debatten har rast, spesielt rundt lovverk og foreldreskap. Sex og Politikk ønsker å bidra til at dette viktige temaet forblir på dagsordenen, og samtidig å utvide rammene for diskusjonen.

Derfor arrangerer vi, i samarbeid med tidsskriftet Fett, et informasjonsseminar om surrogati 23. november. Arrangementet blir lagt til Bergen, og vil ha spesielt fokus på stemmer fra Sør. I tillegg til representanter fra Norge, kommer Bibian Isoto, Advocate of the High Court of Uganda og Human Rights Practitioner, for å belyse utfordringer relatert til surrogati, både i Uganda og i et internasjonalt perspektiv

I tillegg vises, for første gang i Norge, den prisbelønte dokumentaren "Made in India". Dokumentaren presenterer utfordringer ved surrogati og prosessen rundt fra forskjellige perspektiver, blant annet fra et ufrivillig barnløst par fra USA, og en kvinne fra India som opptrer som surrogatmor. Regissør Vaishali Sinha vil være til stede for å presentere filmen, samt delta i diskusjoner om temaet.

Arrangementet har blitt lagt ut på Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=299881383374956 Det planlegges også et arrangement i Oslo 24. november, og invitasjon til dette vil bli sendt ut når programmet er klart.


Forberedelse til Verdens Aidsdag 2011

 Som tidligere år er Sex og Politikk med på å arrangere Verdens Aidsdag. Det har i høst vært hyppige møter i Verdens Aidsdag-komiteen, og forberedelsene har kommet langt. I år vil det være arrangement inne på Oslo S og Østbanehallen, samt i Domkirken, kunstutstilling på Karl Johan fra Jernbanetorget til Stortinget, samt at det arrangeres fakkeltog fra Domkirken, via Jernbanetorget til Stortinget. Årets parole er "30 år med hiv - et veiskille". Følg med på Verdens Aidsdags nettsider for informasjon om markeringer i hele landet: http://www.verdensaidsdag.no/ og meld din deltakelse på Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=242935529082810
Fakkeltog i forbindelse med Nobels Fredspris 2011

Som kjent gikk årets fredspris til tre kvinner: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman. De tildeles prisen "for deres ikke-voldelige kamp for kvinners sikkerhet og deres rett til full deltakelse i fredsbyggende arbeid", som det står i kunngjøringen. Videre står det også at vi ikke kan "oppnå demokrati og varig fred i verden med mindre kvinner får de samme mulighetene som menn til å påvirke utviklingen på alle plan i samfunnet."

På bakgrunn av tildelingen, er FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - og Norges Fredsråd i år hovedarrangører av fakkeltoget i forbindelse med utdelingen av prisen 10. november.

Les mer om årets paroler og påmelding her: http://www.fokuskvinner.no/no/Nyheter/2011/Fakkeltog-i-forbindelse-med-utdelingen-av-Nobels-Fredspris/


Ny logo, og snart ny nettside

Sex og Politikk har fått ny logo, og vi er også snart i mål med utarbeidelsen av en ny hjemmeside. Vi er veldig fornøyde med siden, og gleder oss til å kunne lansere den!

________________________________________________________________________________________________


November 2011:

Rett til hjelp hos fastlegen


Helse- og omsorgsdepartementet slår fast at fastleger kan ikke reservere seg mot oppgaver som å skrive ut resept på p-piller.

5. april i år skrev NRK at en lege i Vinje kommune nektet å skrive ut prevensjonsmidler til kvinner. Årsaken var fordi han mente at enkelte typer prevensjon kan ha en aborterende effekt og det var da imot hans livssyn og personlige overbevisning. Dette førte til en debatt om hvorvidt fastleger kan reservere seg mot bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner når de utfører oppgaver på vegne av kommunen.

Helse- og omsorgsdepartementet gikk 31. oktober ut og fastslo at alle i Norge har rett til å få allmennlegetjenester av sin fastlege. Dette gjelder for eksempel å skrive ut resept på p-piller, henvise lesbiske par til utredning for assistert befruktning eller andre fastlegeoppgaver. Det er ikke gitt noen regelfestede
unntak som åpner for at fastlegen kan reservere seg mot å utføre bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner, heller ikke etter avtale med kommunen, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Dette betyr at fastleger ikke har adgang til å reservere seg mot å henvise par til assistert befruktning eller andre lov- og forskriftspålagte oppgaver, slik som oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging og henvisning til abort. Slike tjenestene er noe enhver innbygger i Norge har rett til, og det er veldig viktig at disse rettighetene bevares.

_________________________________________________________________________________________________

Antall mennesker på jorden: 7 milliarder

Skrevet av: Anneli Rønes 01.11.2011


Antall mennesker på jorden teller nå 7 milliarder. Vi har aldri før vært så mange på jorda, og dette byr på utfordringer, men det byr også på muligheter. Som leder av FNs befolkningsfond, UNFPA, Babatunde Osotimehin sa under lanseringen av rapporten State of the World Population 2011: Av 7 milliarder er 1.8 milliarder unge mellom 10 og 24. Ved å investere i deres helse og utdanning, kan vi realisere det enorme potensiale de har til å bidra til økonomisk vekst og utvikling.


Fakta viser at:

 • Fertilitetsraten i utviklingsland har falt fra nesten 6 barn per kvinne i starten på 1960-tallet til 2,6 barn per kvinne i dag.
 • Siden 1968 har det vært anerkjent som en menneskerettighet å selv kunne bestemme hvor mange barn man vil ha.
 • Likevel er det slik at 215 millioner kvinner som ikke ønsker å bli gravide ikke har adgang til effektiv prevensjon.
 • Kvinner som har gått på skole og fått en utdannelse, får generelt færre barn.
 • Kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet bidrar til økonomisk vekst.
 • ...men kvinners deltakelse forutsetter at de selv kan planlegge egne graviditeter.

Seksuelle og reproduktive rettigheter er spesielt viktig når det gjelder helse, for eksempel retten til å bestemme når og om man vil ha barn. Gitt en mulighet til å benytte seg av disse rettighetene, vil kvinner ha større bestemmelsesrett over egen kropp og videre over eget liv. At kvinner har mulighet til å bestemme over egen kropp er essensen i begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Ved å møte utfordringer som for eksempel mangel på effektiv prevensjon, kan dermed millioner av kvinner bestemme over egen fertilitet, og videre unngå utrygge svangerskap og/eller aborter.

Som nevnt ovenfor er hele 1.8 milliarder av verdens befolkning unge mellom 10 og 24 år. Om disse gis de rette mulighetene, er det de som vil forme demokratisk og økonomisk utvikling i sine land. Hvis unge kvinner gis muligheten til å velge hvis, når og med hvem de vil ha sex, og videre barn med, vil deres sjanser til å bidra i samfunnet øke.

Rapporten State of the World Population (nevnt ovenfor) kan lastes ned her.

_________________________________________________________________________________________________

Uke Sex i Dagsavisen

Skrevet av: Anneli Rønes, 04.11.2011

Fredag 4. november publiserte Dagsavisen en artikkel om Sex og Politikks seksualundervisningskampanje Uke Sex. Uke Sex søker å gi elever ved ungdomsskoler over hele landet økt seksualkunnskap gjennom gratis undervisningsmateriale. Per i dag finnes ikke materiale som spesifikt retter seg mot seksuelle overgrep, men det er et ønske fra prosjektleder Gry Stordahl at det på sikt kan utarbeides et slikt temamateriale.


Utdrag fra artikkelen:

I evalueringen av årets kampanje kom det fram at lærere, elever og helsesøstre ønsker mer undervisningsmateriale om grensesetting og seksuelle overgrep.

- Vi har fått forespørsler om hvorvidt «Uke sex» har materiale for undervisning om seksuelle krenkelser og overgrep. Vi ønsker nå å utvide prosjektet med eget temamateriale om dette. Forskning har vist at et stort antall seksuelle overgrep skjer mellom jevnaldrende unge mennesker og at seksualundervisning kan virke som et forebyggende tiltak. Vi vil bidra til denne forebyggingen, sier Gry Stordahl, prosjektleder i Sex og Politikk.

Hun tror imidlertid andre tiltak er mer egnet for å stoppe bølgen av overfallsvoldtekter i Oslo.

- Vi vil bidra til å forebygge at noen blir utsatt for seksuelle krenkelser og voldtekt, men det er kun ønsketenkning at prosjektet vil redusere antallet overfallsvoldtekter. Prosjektet vil kunne bidra til å forebygge voldtekt og ha en positiv effekt dersom myndighetene gjør undervisningen obligatorisk og lar den gå over tid.


Hele artikkelen kan leses her.

_________________________________________________________________________________________________

Infoseminar om surrogati -med fokus på stemmer fra Sør

Skrevet av: Sara Rydland Nærum, 05.11.2011

Sex og Politikk og Fett arrangerer seminar om surrogati på Chagall i Bergen 23. november (og Oslo 24. november, se informasjon under).

Arrangementet vil ha spesielt fokus på perspektiver fra Sør, og består av to deler; paneldebatt og filmvisning.

Panelet består av:
 • Bibian Isoto, Advocate of the High Court of Uganda and Human Rights Practitioner
 • Vaishali Sinha, regissør "Made in India"
 • Mette Løkeland, gynekolog
 • Trond Markestad, leder av rådet for legeetikk, Den Norske Legeforening

Etter paneldebatten blir det norgespremiere på den prisbelønte dokumentarfilmen Made in India. Filmen tar for seg erfaringene bak "outsourcing" av surrogatmødre, og viser de personlige historiene til et amerikansk par og en indisk surrogatmor innenfor konteksten av denne voksende industrien.

Regissør Vaishali Sinha vil presentere filmen og fortelle om sine opplevelser og erfaringer i forbindelse med produksjonen.

Arrangementet er gratis.


Oslo
Vi vil også arrangere filmvisning og debatt i Oslo, og dette vil finne sted på Litteraturhuset 24. november, klokken 18:00-21:00. Dette arrangementet er også gratis.

Panelet består av:
 • Bibian Isoto, Advocate of the High Court of Uganda and Human Rights Practitioner
 • Vaishali Sinha, regissør "Made in India"
 • Elisabeth Skarsbø Moen, debattredaktør VG
 • Håkon Haugli, Stortingsrepresentant (A)
Ordstyrer: Kristin Engh Førde

Se gjerne våre Facebook sider for arrangementene i Bergen og Oslo.

_________________________________________________________________________________________________

Sex og Politikk på Feminismekonferansen 2011

Skrevet av: Anneli Rønes, 09. november 2011

Sex og Politikk deltar på Feminismekonferansen 2011, som i år arrangeres av Kvinnefronten, Fett, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Antirasistisk senter, for å nevne noen.

Sex og Politikk står på stand, og skal også prøve å besvare spørsmålet Hva er de viktigste feministiske utfordringene i dag?

For informasjon om påmelding, se konferansens hjemmeside.

Programmet følger under.PROGRAM DAG:

Dørene åpner ca 10:45

ÅPNINGSARRANGEMENT 11:00 - 11:20


"HVA ER DE VIKTIGISTE FEMINISTISKE UTFORDRINGENE I DAG?"

Vi stiller spørsmålet til noen av dagens aktører og talere om hva de mener er de viktigste feministiske utfordringene i dag:

 • Jette Christensen - stortingsrepresentant for Hordaland Ap
 • Sunniva Ørstavik - Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO)
 • Gunnhild Vehusheia - daglig leder i juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Kari Helene Partapuoli - leder for Antirasistisk Senter
 • Anneli Rønes - Organisasjonssekretær i Sex og Politikk
 • Torill Nustad - Kvinnefronten
 • En representant fra radiOrakel
 • Charlotte Myrbråten - ansvarlig redaktør for tidsskriftet FETT

LIKESTILLINGS-NORGE OG VOLDTEKT 11:30 - 12:15

Dette er en samtale om de høye voldtektstallene i Oslo mellom fagpersoner og aktivister med forskjellige utgangspunkt til å svare på spørsmålene:

 • - Hvorfor er voldtekt og partnervoldt så utbredt i Norge når likestillingen har kommet så langt?
 • - Hva kan vi gjøre for å bekjempe voldtekt? Vi ønsker å høre om konkrete tiltak og forbyggende arbeid som fokuserer på overgriperen.

I panelet:

 • Hannah Helseth - Sosiolog og forfatter av boka Generasjon sex
 • Jette Christensen - stortingsrepresentant for Hordaland Ap
 • Tove Smaadahl - daglig leder av Krisesentersekretariatet


SLAM POETRY 12:20 - 12:30

Norgesmester Sarah Ramin Osmundsen fremfører slam poesi


SAMBOERSKAP - EN FATTIGDOMSFELLE FOR KVINNER? 12:30 - 13:15

JURK ser stadig i sin saksbehandling at kvinner kommer økonomisk veldig dårlig ut av samboerskap, enten de avsluttes ved brudd eller død.

Samtidig har den ektefellen som ikke vil inngå ekteskap eller samboerkontrakt i praksis vetorett. Trenger vi en samboerlov? Paneldebatt

JURK skal også dele ut samboerkontrakter.


SINTE UNGE MENN 13:30 - 14:15

Arrangementet tar sikte på å belyse angsten for feminisme, den påståtte feminiseringa og menns posisjon i samfunnet som spesielt har kommet til syne etter 22/7. Å kun avvise holdninger som dette som høyreekstremisme blir feil, da kvinnefiendtlighet og forakt for feminisme er gjennomgående i kommentarfelter i avisers nettutgaver. Der muslimhets og religionskritikk nå blir redigert vekk fra nettstedene, får relativt ekstreme kvinnehat-uttalelser bli stående. I forlengelse av dette er det interessant å spørre hva det er med vårt samfunn som gjør at premissene for diskusjonene knytta til kjønn blir lagt der de gjør?

Ordstyrer:

Ida Irene Bergstrøm - journalist og styreleder i Fett

I panelet sitter:

 • Kristoffer Jul-Larsen - stipendiat ved Seksjon for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU og redaksjonsmedlem i det feministiske tidsskriftet Fett
 • Anja Emilie Kruse - Skriver masteroppgave om kjønnsforståelser og voldtekt, UiO
 • Gjermund Skaar - Reform - ressurssenter for menn og Hvitt Bånd


SLAM POETRY 14:20 - 14:30

Norgesmester Sarah Ramin Osmundsen fremfører slam poesi


HOVEDPAUSE 14:30 - 15:00

En rekke organisasjoner stiller med stands på konferansen, her er en gylden mulighet til å gå rundt og kikke på dette. Eller til å ta en kopp te med en muslim sammen med Antirasistisk senter (TEA TIME)? Eller bare til å ta et pust i bakken, en prat og en kopp kaffe.KOMPLEKS DISKRIMINERING 15:00-15:45

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og kvinnefronten. Vi har bedt LDO komme og snakke om hvordan ombudet konkret jobber mot kompleks diskriminering. Seminaret skal omhandle LDOs arbeid pr. i dag, og det åpnes for spørsmål fra salen til slutt.

Heidi Wyller er jurist og seniorrådgiver hos ombudet, og har erfaring med både pådriverarbeid og lovhåndhevingsarbeid, i tillegg til at hun har vært direkte involvert i å utvikle en policy for en interseksjonell tilnærming til diskriminering hos LDO.


KVINNER PÅ BARIKADENE I MIDTØSTEN OG NORD-AFRIKA 16:00 - 16:30

Sosiolog Susan Raksh snakker om den arabiske våren og kvinners rolle i den.

_________________________________________________________________________________________________

2011 UNAIDS World AIDS Day report

Skrevet av: Anneli Rønes, 25.11.11

UNAIDS offentliggjorde denne uken en ny rapport, 2011 UNAIDS World AIDS Day report. Denne viser blant annet at nye infeksjoner og aids-relaterte dødsfall har falt til sitt laveste nivå etter epidemiens topp. Nye infeksjoner har blitt redusert med 21% siden 1997, og dødsfall knyttet til aids-relaterte sykdommer har falt med 21% siden 2005.

Michel Sidibé, Eksekutivdirektøren i UNAIDS kommenterte reduksjonene slik: Selv i en veldig vanskelig finanskrise leverer land resultater. Vi har sett en massiv økning i tilgang til hiv-behandling og dette har hatt en dramatisk effekt på menneskers liv overalt. Les pressemeldingen her.

Rapporten fokuserer også på behandling av infeksjonen, og viser til at omtrent 50 % av mennesker som er berettiget antiretroviral behandling (ART) får det. Ifølge estimater gjort av UNAIDS og WHO, fikk 6.6 millioner av de 14.2 millioner som er berettiget behandling dette i 2010. Dette er en økning på 1.35 millioner siden 2009. Denne behandlingen har forhindret 2.5 millioner dødsfall siden 1995.

Når det gjelder nysmitte, har dette antallet enten gått ned eller stabilisert seg i det fleste deler av verden. I Afrika sør for Sahara har antallet nysmittede gått ned med 26% fra epidemiens topp i 1997. Sør-Afrika, det landet i verden med høyest antall nysmittede i verden, har siden 1997 opplevd et fall på en tredel. Antall nysmittede i Sør- og Sørøst-Asia har falt med mer enn 40% mellom 1996 og 2010. I India i samme tidsrom falt antall nysmittede med 56%. I Øst-Europa, Sentral-Asia, Oceania og Nord-Afrika derimot, går antall nysmittede stadig opp.

Det estimeres at man har forhindret smitte av 400.000 barn fra 1995 til 2010 på grunn av økt tilgang til behandling, mens nesten halvparten av hivpositive mødre (48%) fikk tilgang på behandling for å unngå at barna deres ble smittet av hiv.

Rapporten UNAIDS nå har lagt frem har kartlagt et nytt rammeverk for investeringer til aidstiltak som fokuserer på bevisbaserte strategier med høy effekt og verdi. Rammeavtalen setter mennesker i sentrum, ikke viruset, sa Sidibé.

Denne strategiske tilnærmingen til investeringer kan bidra til å oppnå utrolige resultater: minst 12.2 millioner nye hiv-infeksjoner kan unngås, inkludert hos 1.9 millioner barn mellom 2011 og 2020. I tillegg kan 7.4 aids-relaterte dødsfall forhindres mellom 2011 og 2020. Men for at dette rammeverket skal være effektivt må tema som stigmatisering og respekt for menneskerettigheter tas opp. Det må skapes et beskyttende juridisk miljø, samt at kapasiteten må bygges i organisasjoner, for å overvinne disse utfordringene.

Donorstøtten til hiv/aids-program har blitt redusert med 10% fra US$ 7.6 milliarder i 2009 til US$ 6.9 milliarder i 2010. I et vanskelig økonomisk klima er ressursfordeling til hiv/aids avhengig av smarte investeringer.

Rapporten kan lastes ned her.

_________________________________________________________________________________________________

Desember 2011:

Utstillingen "No Women no Peace" på Aker Brygge

 Skrevet av: Anneli Rønes, 06.12.11

Bærekraftig fred er kun mulig hvis kvinner er involvert på alle nivåer av fredsbyggingsprosessen, og utstillingen "No Women no Peace" viser fram arbeidet som gjøres over hele verden for å synliggjøre FNs Sikkerhetsresolusjon 1325 og kvinners rolle i konfliktforebygging og gjenoppbyggingsprosesser etter krig.

Utstillingen ønsker også å hedre vinnerne av Nobels Fredspris 2011, Leymah Gbowee, Ellen Johnson Sirleaf og Tawakkol Karman.

Utstillingen varer til 2. januar.
Foto: Mette Moberg, FOKUS

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nobels Fredspris 2011: fakkeltog og debatt

Skrevet av: Anneli Rønes, 06.12.12

I forbindelse med utdelingen av Nobels Fredspris 2011 førstkommende helg, arrangeres både fakkeltog og debatt i Oslo. Fakkeltoget finner sted lørdag 10. desember, mens debatten er søndag 11. desember.

Fakkeltoget arrangeres av FOKUS og Norges Fredsråd, og går fra Youngstorget via Torggata og Stortorget til Grand Hotel på Karl Johan hvor fredsprisvinnerne Leymah Gbowee, Ellen Johnson Sirleaf og Tawakkol Karman vil hilse på de fremmøtte. Se under for mer informasjon om oppmøte og appeller.

Søndag 11. desember arrangerer FOKUS, denne gangen sammen med 1325 Forum Norge, en debatt med tittelen "Women, peace and security - what impacts will the Nobel Peace Prize have on future work?" Debatten finner sted på Det Norske Teater fra klokken 13.00-16.00. For mer informasjon, se program under.

Fakkeltog for fredsprisvinnerne

Lørdag 10. desember tildeles Nobels Fredspris Tawakkol Karman, Leymah Gbowee og Ellen Johnson Sirleaf. I den forbindelse står FOKUS og Norges Fredsråd i år som arrangører av det tradisjonsrike fakkeltoget.

Oppmøte: Youngstorget lørdag 10. desember klokken 17.30.

Appeller og salg av fakler før avgang kl. 18.15.

Fakkeltoget vil gå via Torggata og Stortorget før vi ender opp utenfor Grand Hotel på Karl Johans gate. Her vil de tre fredsprisvinnerne hilse de fremmøtte fra balkongen på hotellet.


Konfransier og appell:

 • Hovedappell ved Elisabeth Rehn (tidligere FN Under-Secretary General og menneskerettighetsrapportør i Bosnia-Hercegovina)
 • Appell ved Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS
 • Appell ved Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd
 • Appell og poetry slam: Hanne Wozene Kvam

Konferansier: Rina Mariann Hansen, fungerende styreleder i FOKUS


Parolene er:

 • More women more peace
 • We are survivors, fighters - not victims
 • To achieve peace women need to be represented on all levels
 • Violence against women - criminal, not cultural


Debatt: Women, Peace and Security - what impacts will the Nobel Peace Prize have on future work?


Part 1

Security Council resolution 1325 gives a framework and guidelines for work on women, peace and security. It has been followed up by additional resolutions in the past few years to strengthen the work. What are the results so far, what is needed in the future and will the Nobel Peace Prize have an impact?

How can we promise women in conflict and post-conflict today that there is a functioning framework when we still have past conflicts where situations are unsolved - e.g. Bosnia and Guatemala?

Moderators: Kristian Berg Harpviken, Director of PRIO and Gro Lindstad, Director of FOKUS.

Participants:

 • Mavic Cabrera Balleza - Global Network of Women Peacebuilders
 • Piedad Cordoba - Colombia
 • Harriette Williams - Femmes Africa Solidarité
 • Anne Marie Goetz - UN Women
 • Bandana Rana - Nepal
 • Minister for Defense Espen Barth Eide (tbc)


Part 2

Arab Spring - what is the future for women and gender equality? How can they be closely involved in the processes leading to new democracies and peaceful solutions?

Moderator - tba

Participants:

 • Tawakkol Karman - Nobel Peace Prize laureate 2011
 • Sanam Naraghi-Anderlini - Executive Director/GNWP, Adviser International Civil Society Action Network and Standby Team of Senior Mediation Advisers for the UN
 • Ine Marie Eriksen Søreide - Leader of Committee for Foreign Relations and Defense, Norwegian Parliament

The Panel discussion takes place Sunday December 11th 2011 13.00 - 16.00 at Norske Teater.

_________________________________________________________________________________________________


IPPF: HIV and the law


Skrevet av: Anneli Rønes, 09.12.2011

International Planned Parenthood Federation (IPPF) lanserte under den Internasjonale Aids-konferansen i Wien i 2010 sin kampanje "Criminalize hate, not HIV" - for å øke bevisstheten rundt kriminalisering av hiv-smitte og hvordan en slik kriminalisering påvirker arbeidet med å redusere stigmatisering og diskriminering av mennesker som lever med hiv, samt andre deler av befolkningen som også rammes av slik lovgivning.

Nå har denne kampanjen lansert et nettbasert verktøy som skal hjelpe de som lever med hiv og de som jobber med temaet til å finne ut mer om lover og politikk som føres verden over, og det skal også kunne være til hjelp for lovgivere - slik at de kan lære mer om innvirkningen kriminalisering av hiv kan ha. Se her.

Under følger pressemeldingen fra IPPF.

PRESS RELEASE

London, 1st December 2011 - On World AIDS Day, the campaign to end the use of criminal laws to criminalize the transmission of HIV, and in some cases exposure to HIV, is launching an online tool to help people living with HIV, campaigners and activists around the world to find out more about laws and policies which may affect them directly. The tool is also to help policy makers learn more about the impact of such legislation and can be found at www.hivandthelaw.com

The Criminalize Hate Not HIV campaign has been launched by the International Planned Parenthood Federation (IPPF) to counter the alarming international trend in recent years towards the criminalization of HIV transmission, and argues for an evidence-based approach to HIV prevention that does not increase the stigma surrounding HIV and protects the human rights of people living with HIV.

Kevin Osborne, Senior Adviser on HIV at IPPF, said:
"The last decade has seen the criminal law become part of national responses to HIV and to promoting public health; yet the criminal law is a blunt instrument for HIV prevention. All current evidence points towards criminalization hampering an effective response to HIV prevention, and towards criminal laws being ineffective in protecting the most vulnerable from infection. Criminalize Hate Not HIV is concerned that these laws increase stigma and discourage health seeking behaviour."

In a new report by Anand Grover, the UN Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, released to the General Assembly in August 2011, wrote: "Realization of the right to health requires the removal of barriers that interfere with individual decision-making on health-related issues and with access to health services, education and information ... In cases where a barrier is created by a criminal law or other legal restriction, it is the obligation of the State to remove it."

Although difficult to know exactly, 41 countries - 20 per cent of the countries in the world - have laws under which HIV transmission or exposure has been prosecuted under either general criminal or public health laws or HIV specific legislation. In terms of HIV specific laws, 63 countries have criminal provisions relating to HIV transmission or exposure in at least one jurisdiction - 27 in Africa, 13 in Asia, 11 in Latin America and the Caribbean, 9 in Europe and 2 in Oceania and 1 in North America. Of these, 17 countries have prosecuted individuals for HIV transmission or exposure under HIV specific laws.

A much anticipated report from the Global Commission on HIV and the Law is expected to be published in December. The commission has documented evidence of the nature and impact of using the law in the HIV response and will showcase some of the human rights abuses that people living with HIV have faced.

Tewodros Melesse, Director General of IPPF, said:
"HIV does not discriminate; so neither should the law. All people - regardless of race, gender, HIV status, age, sexual orientation or religion - share the same human rights and the same responsibilities.

"It is our view that the punitive nature of laws used to criminalize HIV transmission breaches the human rights of people living with HIV. We greatly look forward to the Global Commission's report, in anticipation that it will categorically support the view that human rights must be respected and that the criminalization of HIV transmission is a violation of human rights that must end.

"Legal changes, such as anti-discrimination laws and confidentiality laws, have strengthened the response to HIV prevention, but there is no evidence that the criminalization of HIV transmission can be used as a prevention tool, in fact these are bad laws that do the opposite. Governments should recognize this and remove these laws from the statute book. We are asking:
 • Governments to redouble their prevention efforts and focus on what really does work
 • Policy makers and journalists not to sensationalize the lives of people living with HIV but rather involve them and let them tell their story
 • People living with HIV to inform themselves of their rights and know what the law says and how it could affect them
 • The wider community to share responsibility for actions that may lead to the transmission of HIV and other STIs
 • Everyone to know their HIV status.
_________________________________________________________________________________________________

Surrogacy debates - resume


Skrevet av: Sara Rydland Nærum


Sex og Politikk organised two debates on surrogacy in November, one in Bergen, in collaboration with the feminist magazine Fett, and one in Oslo.

The events were great opportunities to share and discuss various viewpoints on surrogacy, in particular perspectives from the South. A summary of the main arguments is available here.

_________________________________________________________________________________________________

Uke Sex på regjeringens handlingsplan for likestilling

Skrevet av: Sara Rydland Nærum, 20.12.2011

For første gang på 20 år la regjeringen i år frem en handlingsplan for likestilling mellom kjønnene.

Handlingsplanen er et sentralt ledd i regjeringens arbeid med å sikre reell likestilling, og gjelder alle samfunnsområder.

Handlingsplanen innholder flere målkapitler med indikatorer som har til hensikt å måle langsiktige resultater på det enkelte samfunnsområde.

86 tiltak er listet opp i regjeringens handlingsplan for de neste 4 årene. Ett av disse tiltakene er Sex og Politikks seksualundervisningsopplegg Uke Sex.

Sex og Politikk ønsker handlingsplanen velkommen. At denne er et resultat av samarbeid mellom flere departementer, og inneholder konkrete mål og tiltak, vil bidra til økt rettferdighet, demokrati og maktfordeling.

Videre er Sex og Politikk svært fornøyd med at Uke Sex er nevnt som ett av tiltakene, og slik anerkjennes som en viktig og likestillingsfremmende kampanje.

Du kan laste ned regjeringens handlingsplan for likestilling her og promomaterialet for Uke Sex her.